Ledenvergadering Gelselaars Belang

woensdag 27 maart 2024

AGENDA LEDENVERGADERING GELSELAARS BELANG 

Datum: dinsdag 16 april 2024, 20.00 uur
Locatie: Kantine EGGV, sporthal De Benneker


 1. Opening door de voorzitter
  • Welkom voor de gasten.
 2. Mededelingen
  • Update werkgroepen: wordt agendapunt 9
  • Mogelijkheid om vragen te stellen tijdens de rondvraag.
 3. Notulen ledenvergadering 22 maart 2023
  • Na te lezen in ‘t Gaanze Praötje van april 2024 en op gelselaar.nl.
 4. Jaarverslag 2023
  • Na te lezen in ‘t Gaanze Praötje van april 2024 en op gelselaar.nl.
 5. Financieel jaarverslag door de penningmeester
 6. Kascommissie
  • Verslag kascommissie (door Heimen Feteris en Kees van Beymerweerdt).
  • Verkiezing nieuw kascommissielid (Kees is aftredend).
 7. Bestuursverkiezing
  • Dit jaar is Arjan Zieverink aftredend en niet herkiesbaar. Annet Kolkman stopt omdat ze het bestuurswerk voor Gelselaar Belang niet meer kan combineren met werk en opleiding
  • Het bestuur draagt Saskia Postma, Erna Rouhof en Gertjo Janssen voor als nieuwe bestuursleden. Tegenkandidaten kunnen zich -conform de statuten- tot 24 uur voor aanvang van de vergadering melden met steun van minimaal 10 leden. Aanmelding bij de secretaris.
 8. Informatie over stand van zaken en actualiteiten vanuit Gelselaars Belang
  • Gelster Besteet;
  • Kruising Bollertweg;
  • Dorpendeal.
 9. Verslag werkgroepen Gelselaars Belang

P A U Z E

 1. Dorpendeal. De projectgroep Dorpendeal doet verslag over de voortgang rond de Dorpendeal.
 1. Rondvraag
 1. Sluiting door de voorzitter


Terug naar overzicht