Gelselaars Belang


Gelselaars Belang is een vereniging die het doel heeft om de algemene belangen van het dorp Gelselaar te vertegenwoordigen. Het is geen politieke vereniging en vertegenwoordigt geen specifieke stroming, maar is juist overkoepelend voor alle Gelselaarse belangen. Het grootste deel van de inwoners van Gelselaar is lid van deze vereniging. In 1927 is de vereniging opgericht en heeft in haar bestaan vele projecten begeleid en tot uitvoer gebracht.

Kerntaken van Gelselaars Belang zijn:
- Het ontwikkelen van initiatieven voor Gelselaar.
- Gesprekspartner van de Gemeente Berkelland
- Deelname aan regionaal overleg "Kleine Kernen".
- Uitvoeren en meewerken aan projecten uit de dorpsvisie.
- Coördinatie van de informatiemiddelen "’t Gaanze Praötje" en website.

Daarnaast vallen er een aantal commissies onder Gelselaars Belang, waarmee jaarlijks overleg is:
- Dorpsböke
- Seniorencommissie
- Paasvuurcommissie
- AED-commissie (opleiding en onderhoud)
- Sinterklaascommissie
- Werkgroep Begraafplaats Gelster
- Werkgroep Wandel- en Fietspaden
- Jeugdcommissie
- Schoolpleincommissie
- Verhuur podium

Eénmaal per jaar heeft Gelselaars Belang een gezamenlijk overleg met alle verenigingen, stichtingen en instanties uit Gelselaar. Daarnaast is er een aparte bijeenkomst met de jeugd. Tevens vindt een jaarlijkse ledenvergadering plaats waarbij actuele onderwerpen worden besproken.

Projecten
Gelselaars Belang heeft in de afgelopen jaren de volgende projecten geïnitieerd, begeleid en/of uitgevoerd:

Verkeer en vervoer
Door Gelselaar loopt een openbaar vervoersverbinding. Deze verbinding is tot stand gebracht mede door de inzet van Gelselaars Belang. Ook is hiervoor een voorziening in de vorm van een atrium gerealiseerd. Verder is Gelselaar per auto en fiets goed bereikbaar. De verkeersveiligheid heeft  onze constante aandacht. In de bebouwde kom is ‘een veilige schoolomgeving’ een aandachtspunt. Met name op de haal- en brengmomenten is er een beperkte mate van overlast door autoverkeer. Getracht wordt om een oplossing te vinden. De Diepenheimseweg is, net als de overige straten in het dorp, ingericht als 30 km gebied. Hiertoe zijn verkeer remmende maatregelen getroffen, zoals het aanleggen van plateaus. Desondanks blijkt dat er veelvuldig hard wordt gereden in het dorp. Gelselaars Belang bekijkt met de gemeente de mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Samen met de gemeente worden ook de fietspaden regelmatig gecontroleerd en verbeterd.

Wonen
In Gelselaar zijn er sinds het gereedkomen van Teeuwland geen nieuwe ‘grootschalige’ nieuwbouwprojecten geweest. Toch blijft er vraag naar geschikte woningen, met name voor de doelgroep starters. Om het dorp in de toekomst leefbaar te houden is het volgens Gelselaars Belang essentieel om voor elke doelgroep voldoende aanbod te houden aan geschikte woonmogelijkheden. Gelselaars Belang heeft enige jaren geleden de projectgroep Gelster Besteet opgericht, zij hebben een woonvisie voor Gelselaar opgesteld.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap bedraagt € 10,00 per jaar, ieder lid ontvangt 4 maal per jaar ’t Gaanze Praötje. Hierin staan de activiteiten van de plaatselijke verenigingen vermeld. Dit krantje wordt door Gelselaars Belang gefinancierd en door een onafhankelijke redactie samengesteld.

Uw mening telt!
Gelselaars Belang wil graag van u horen wat u belangrijk vindt voor de ontwikkeling van Gelselaar. Waar zou naar uw mening Gelselaars Belang zich voor in moeten zetten? Of wat zijn zaken van algemeen belang waarbij Gelselaars Belang kan ondersteunen? Uw mening horen wij graag! U kunt contact opnemen met één van de bestuursleden, of een mail sturen naar gelselaarsbelang@gelselaar.nl