Gelselaars belang


Gelselaars Belang is een vereniging die het doel heeft om de algemene belangen van het dorp Gelselaar te vertegenwoordigen. Het is geen politieke vereniging en vertegenwoordigt geen specifieke stroming, maar is juist overkoepelend voor alle Gelselaarse belangen. Het grootste deel van de inwoners van Gelselaar is lid van deze vereniging. In 1927 is de vereniging opgericht en heeft in haar bestaan vele projecten begeleid en tot uitvoer gebracht.

Kerntaken van Gelselaars Belang zijn:
- Het ontwikkelen van initiatieven voor Gelselaar.
- Gesprekspartner van de Gemeente Berkelland
- Deelname aan regionaal overleg "Kleine Kernen".
- Uitvoeren en meewerken aan projecten uit de ontwikkelingsvisie (linkje).
- Coördinatie van de informatiemiddelen "Gaanzepraötje" en website.

Daarnaast vallen er een viertal commissies onder Gelselaars Belang, waarmee jaarlijks overleg is:
- Dorpsböke
- Seniorencommissie
- Paasvuurcommissie
- AED-commissie (opleiding en onderhoud)

Eén maal per jaar heeft Gelselaar Belang een gezamenlijk overleg met alle verenigingen, stichtingen en instanties uit Gelselaar. Daarnaast is er een aparte bijeenkomst met de jeugd. Tevens vindt een jaarlijkse ledenvergadering plaats waarbij actuele onderwerpen worden besproken.

Projecten
Gelselaars Belang heeft in de afgelopen jaren de volgende projecten geïnitieerd, begeleid en/ of uitgevoerd:

Ontwikkeling dorpshuis (proces nog in voorbereiding)
Gelselaar heeft een actief verenigingsleven. Daar de dorpshuisfunctie van café Florijn is vervallen is er geen ‘echt’ verenigingsgebouw. Er wordt nu gebruik gemaakt van vier verschillende locaties: school, sporthal, café Florijn en de Klokslag. Samen met de gemeente bekijkt de dorpshuiscommissie de mogelijkheid om te komen tot één verenigingsgebouw: het Dorpshuis. Het proces om te komen tot dit ene dorpshuis loopt nu al enkele jaren (nu 2008) en gestreefd wordt om in 2013 de gemeenteraad een beslissing te laten nemen tot het instellen van een dorpshuis in Gelselaar.

Groene Hart en carré
In de ‘ontwikkelingsvisie Gelselaar’ zijn een aantal projecten benoemd ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van Gelselaar. Tevens is een ‘dorpsinrichtingsplan’ in 2007 opgesteld waarin suggesties zijn gedaan over de wijze van herinrichting van de openbare ruimten. Een daarvan is het versterken van het ‘groen hart’. Centraal is in het dorp, grenzend aan het carré van de kerk, ligt het ‘groene hart’. Het is nu een gebied dat semi-agrarisch in gebruik is en deels omzoomt is door hagen. Het gebied kan een kwaliteitsimpuls ondergaan door meer eenheid in groeninrichting en de toevoeging van banken en speelmogelijkheden voor kinderen. Het gebied is deels in eigendom van de gemeente, deels van de Nederlands Hervormde kerk en deels in particuliere handen. Gestreefd wordt een eindbeeld dat een bijdrage levert aan de historische en ecologische kwaliteit van het centrumgebied, waarbij het groene karakter gehandhaafd blijft en recreatief medegebruik mogelijk is. Verwacht wordt dat er in 2013 een plan kan worden gepresenteerd voor de opwaardering.

Verkeer en vervoer
Door Gelselaar loopt een openbaar vervoersverbinding. Deze verbinding is tot stand gebracht mede door de inzet van Gelselaars Belang. Ook is hiervoor een voorziening in de vorm van een atrium gerealiseerd.
Verder is Gelselaar per auto en fiets goed bereikbaar. Aandacht blijft de verkeersveiligheid vragen. In het dorp zelf is ‘een veilige schoolomgeving’ een aandachtspunt. Met name op de haal- en brengmomenten is er een beperkte mate van overlast door autoverkeer. Getracht wordt om een oplossing te vinden. Bij project het ‘groene hart’ wordt deze vraag betrokken. In het ‘Dorpsinrichtingsplan’ zijn een aantal handreikingen voor verbetering opgenomen.
De Diepenheimseweg is, net als de overige straten in het dorp, ingericht als 30 km gebied. Hiertoe zijn verkeersremmende maatregelen getroffen, zoals het aanleggen van plateaus. Desonsdanks blijkt dat er veelvuldig hard wordt gereden in het dorp. Gelselaars Belang bekijkt met de gemeente de mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren.
Samen met de gemeente worden ook de fietspaden regelmatig gecontroleerd en verbeterd.

Wonen
In Gelselaar zijn er sinds het gereedkomen van Teeuwland geen nieuwe ‘grootschalige’ nieuwbouwprojecten geweest. Toch blijft er vraag naar geschikte woningen. Met name voor de doelgroep starters is er nu in Gelselaar geen geschikt aanbod. Om het dorp in de toekomst leefbaar te houden is het volgens Gelselaars Belang essentieel om voor elke doelgroep voldoende aanbod te houden aan geschikte woonmogelijkheden. Er wordt nu gekeken op welke locatie in het dorp er mogelijkheden ontwikkeld kunnen worden. Gelet op het huidige beleid van de gemeente Berkelland om geen woningen meer toe te voegen in kleine kernen, is dit een lastig punt. Gelselaars Belang houdt aandacht voor trends en ontwikkelingen op het gebied van wonen om zo voor de huidige en toekomstige generaties voldoende en goed betaalbare woningen te krijgen en houden.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap bedraagt € 10,00 per jaar, ieder lid ontvangt 4 maal per jaar het Gaanze Praötje, hier in staan de activiteiten van de plaatselijke verenigingen vermeld. Dit krantje wordt door Gelselaars Belang gefinancierd en door een onafhankelijke redactie samengesteld.

Uw mening telt!
Gelselaars Belang wil graag van u horen wat u in deze tijd belangrijke zaken vindt voor de ontwikkeling van Gelselaar. Waar zou naar uw mening Gelselaars Belang zich voor in moeten zetten? Of wat zijn zaken van algemeen belang waarbij Gelselaars Belang kan ondersteunen? Uw mening horen wij graag!
U kunt contact opnemen met één van de onderstaande bestuursleden, of een mail sturen naar gelselaarsbelang@gelselaar.nl