Gelselaars Belang


Gelselaars Belang is een vereniging die het doel heeft om de algemene belangen van het dorp Gelselaar te vertegenwoordigen. Het is geen politieke vereniging en vertegenwoordigt geen specifieke stroming, maar is juist overkoepelend voor alle Gelselaarse belangen. Het grootste deel van de inwoners van Gelselaar is lid van deze vereniging. In 1927 is de vereniging opgericht en heeft in haar bestaan vele projecten begeleid en tot uitvoer gebracht.

Kerntaken van Gelselaars Belang waar vooral het bestuur van Gelselaars Belang zich mee bezig houdt zijn:

 • Het ontwikkelen van initiatieven voor Gelselaar.
 • Gesprekspartner van de Gemeente Berkelland
 • Deelname aan regionaal overleg "Kleine Kernen".
 • Uitvoeren en meewerken aan projecten uit de dorpsvisie.
 • Coördinatie van de informatiemiddelen "’t Gaanze Praötje" en website.

Werkgroepen

Onmisbaar voor de leefbaarheid van Gelselaar zijn de werkgroepen van Gelselaars Belang Deze werkgroepen vallen formeel onder Gelselaars Belang en kenmerken zich door hun grote zelfstandigheid en vooral betrokkenheid van de vrijwilligers. Minimaal éenmaal per jaar is er overleg met -een delegatie van- het bestuur van Gelselaars Belang. De volgende werkgroepen zijn actief:

 • Dorpsböke
 • Seniorencommissie
 • Paasvuurcommissie
 • AED-commissie (opleiding en onderhoud)
 • Sinterklaascommissie
 • Werkgroep Begraafplaats Gelster
 • Werkgroep Wandel- en Fietspaden
 • Jeugdcommissie Hoolie gans
 • Schoolpleincommissie
 • Verhuur podium
 • Kerstmarkt
 • Werkgroep Duurzaamheid

Eénmaal per jaar heeft Gelselaars Belang een gezamenlijk overleg met alle verenigingen, stichtingen en instanties uit Gelselaar. Daarnaast is er een aparte bijeenkomst met de jeugd. Ook vindt een jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats waarbij actuele onderwerpen worden besproken.

Projecten

Gelselaars Belang heeft in de afgelopen jaren de volgende projecten geïnitieerd, begeleid en/of uitgevoerd:

Verkeer en vervoer

Door Gelselaar loopt een openbaar vervoersverbinding. Deze verbinding is tot stand gebracht mede door de inzet van Gelselaars Belang. Ook is hiervoor een voorziening in de vorm van een atrium gerealiseerd. Verder is Gelselaar per auto en fiets goed bereikbaar. De verkeersveiligheid heeft onze constante aandacht. In de bebouwde kom is ‘een veilige schoolomgeving’ een aandachtspunt. Met name op de haal- en brengmomenten is er een beperkte mate van overlast door autoverkeer. Getracht wordt om een oplossing te vinden. De Diepenheimseweg is, net als de overige straten in het dorp, ingericht als 30 km gebied. Hiertoe zijn verkeer remmende maatregelen getroffen, zoals het aanleggen van plateaus. Desondanks blijkt dat er veelvuldig hard wordt gereden in het dorp. Gelselaars Belang bekijkt met de gemeente de mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Samen met de gemeente worden ook de fietspaden regelmatig gecontroleerd en verbeterd.

Wonen

In Gelselaar zijn er sinds het gereedkomen van Teeuwland geen nieuwe “grootschalige” nieuwbouwprojecten geweest. In 2023 is daar verandering in gekomen door concrete nieuwbouw op “De Heuver” aan de Dorpsstraat en “Plan Mensink” aan de meester Heuvelstraat. Dit na jaren van voorbereiding en intensief overleg tussen Gelselaars Belang en de gemeente Berkelland. Voor de leefbaarheid van het dorp is het ook bij deze plannen gelukt voor iedere doelgroep voldoende aanbod te realiseren. Gelselaars Belang blijft zich ook na deze nieuwbouwprojecten inzetten voor nieuwbouw in Gelselaar.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bedraagt € 10,00 per jaar, ieder lid ontvangt 4 maal per jaar ’t Gaanze Praötje. Hierin staan de activiteiten van de plaatselijke verenigingen vermeld. Dit krantje wordt door Gelselaars Belang gefinancierd en door een onafhankelijke redactie samengesteld.

Uw mening telt!

Gelselaars Belang wil graag van u horen wat u belangrijk vindt voor de ontwikkeling van Gelselaar. Waar zou naar uw mening Gelselaars Belang zich voor in moeten zetten? Of wat zijn zaken van algemeen belang waarbij Gelselaars Belang kan ondersteunen? Uw mening horen wij graag! U kunt contact opnemen met één van de bestuursleden, of een mail sturen naar gelselaarsbelang@gelselaar.nl