Dorpendeal 2023


Visie / inleiding

Leefbaarheid van Gelselaar

Gelselaar is één van de drie kerkdorpen die behoren bij Borculo. Borculo ligt in de gemeente Berkelland. Het aantal inwoners van Gelselaar ligt rond de 700. Het dorp kent een actief verenigingsleven. De leefbaarheid staat hoog in het vaandel. Van belang is om de leefbaarheid te behouden in het dorp en het verenigingsleven een thuis te geven. Hoe? Door het aantrekkelijk te houden voor 4 generaties.

Gelselaar heeft een visie op de gewenste toekomst van het dorp. Daartoe wordt een 5 jarenplan gemaakt. De laatste Dorpsvisie had grote focus op woningbouw. Wat heeft geresulteerd in de aanbouw van 14 woningen. Alle doelen uit dit plan hebben we 2 jaar geleden afgevinkt en we zijn al 2 jaar bezig aan een nieuwe Dorpsvisie. Om het nieuwe plan zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van de inwoners zijn er rond 5 thema’s werkgroepen gemaakt. We hebben daarbij gekeken naar representativiteit. Per groep mensen met oorsprong in Gelselaar en import, jong en oud, man en vrouw. Hieruit is een rapport gekomen waaruit een nieuwe Dorpsvisie gemaakt kan worden. In Gelselaar spelen een aantal zaken; de sporthal (thuis voor verenigingen en ontmoeting)  en meer woningbouw voor verschillende generaties. Als eerste is Gelselaars Belang in gesprek gegaan met alle besturen van de verenigingen en is er een bewonersbijeenkomst geweest om de voorlopige uitkomsten te bespreken en te vragen of . Aanwezigen waren eensgezind in de wens van behoud voor een thuis/ontmoetingsruimte voor het verenigingsleven. Dit is nodig om het uitstekende verenigingsleven dat Gelselaar nu heeft in stand te houden en het dorp levendig en leefbaar te houden voor 4 generaties.

Als er geen kinderopvang of een school is dan vertrekken de jongste naar de andere dorpen waar ze ook hun sociale leven gaan vormgeven omdat daar ook de vrienden en vriendinnen zijn. Zo loopt een dorp langzaam leeg en dat komt de leefbaarheid niet ten goede.

Je ziet nu dat ouderen die zorg nodig hebben niet in Gelselaar kunnen blijven. Die gaan bijvoorbeeld naar Borculo. Voor evenementen komen ze graag terug naar Gelselaar om zo de binding en ontmoetingen te behouden. Hoe mooi zou het zijn om voor alle generaties een thuis te bieden in Gelselaar! Met evenementen en faciliteiten het dorp behouden voor 4 generaties.

Algemeen

Wie zijn er allemaal betrokken
•    Inwoners, verenigingen, Gelselaars belang, gemeente Berkelland en Provincie Gelderland

Uitgangspunt: een dorp voor 4 generaties

Thema 1

Wat: het behouden van evenementen/uitvoeringen

Waarom: de mogelijkheid om evenementen/uitvoeringen te laten plaatsvinden is belangrijk om het dorp leefbaar te houden. Het stimuleert ontmoeting tussen alle generaties: jong/oud, inwoners van het centrum/buitengebied en nieuwkomers in het dorp/inwoners die er al lang wonen. Het zorgt voor meer sociale verbinding en contact tussen alle generaties. Ook is het belangrijk dat leden van verenigingen zoals de toneelvereniging hun hobby kun blijven beoefenen.  

Doel: het moet in de toekomst mogelijk blijven om evenementen/uitvoeringen te laten plaatsvinden in het dorp. Deze verbinding blijven faciliteren door middel van evenementen zorgt ervoor dat het dorp leefbaar blijft. Mensen willen er blijven wonen en stromen niet uit naar andere dorpen of kernen waar evenementen wel kunnen plaatsvinden.
Resultaat: een thuis behouden, waar nodig creëren, waar verenigingen en anderen, jong en oud, samen evenementen en uitvoeringen kunnen meemaken. Daarnaast is een gewenst resultaat om de bewoners van het buitengebied van Gelselaar beter te betrekken bij de activiteiten in het dorp.  

Welke stappen?

Wat hebben we nodig om verenigingen een thuis kunnen geven? Zowel een fysieke plek als voldoende bestuursleden. Overlegstructuren betreft verenigingen zodat je een infrastructuur hebt voor vragen en oplossingen. Is het mogelijk om de kerk hierbij te betrekken. (de kerken lopen leeg en zou het een mogelijkheid zijn om te bekijken wat hier de mogelijkheden mee zijn in Gelselaar)

 • Infrastructuur/ organisatie opzetten om elkaar te verbinden en om mogelijkheden te bedenken als het nodig is als plekken wegvallen.
 • Bestuurders samenvoegen, duobaan, boekhoudkantoor, omnivereniging, wat is een handige constructie?
 • Inwoners bij betrekken, langs gaan bij nieuwkomers

Kosten:

 

Thema 2

Wat: het behouden van de leefbaarheid voor 4 generaties.

Waarom: in Gelselaar zijn er onvoldoende voorzieningen voor jong en oud. Er is weinig formele zorg in het dorp zelf, waardoor ouderen hiervoor vaak naar nabijgelegen dorpen moeten. Voor kleine kinderen is er nog wel opvang, maar dit kan in de toekomst wegvallen. Als kinderen straks ook naar omliggende dorpen moeten voor BSO, is de kans op uitstroom naar andere dorpen groot. Hierdoor loopt Gelselaar in de toekomst leeg. Elke generatie heeft een plek nodig en voldoende voorzieningen.

Doel: het bieden van een woonomgeving dat ervoor zorgt dat 4 generaties fijn kunnen wonen in het dorp, met randvoorwaarden (voorzieningen).

Stappen

 • Activiteiten waarbij ouderen jongeren wat kunnen leren, bijvoorbeeld met een publieke tuin (stichting erfgoed Gelselaar) structureel activiteiten met BSO/ school, ontmoetingsplek;
 • Wat willen de ouderen? Leeftijden 65 plus inventariseren om te kijken wat je naar je dorp kan halen – ontmoeting, gezellig samen zijn;
 • Hooligans organiseert activiteiten, hebben pubers/ jonge volwassen nog zaken nodig voor ontmoetingen?
 • Volwassenen. Er is al veel. Hoe houden we dat zo?

(jongens blijven hangen vanwege binding met voetbalvereniging en de meiden vertrekken)

Resultaat: het uitvoeren van een onderzoek naar de randvoorwaarden en welke voorzieningen nodig zijn om vier generaties te behouden in het dorp.
Voorbeelden hiervan zijn:

 • BSO/kinderopvang IKC integraal kindcentrum;
 • Behouden café-functie;
 • Ouderen/lokale zorg;
 • Passende woonruimte;
 • Positieve gezondheid en beweging;
 • Oprichten DorpsCoöperatie of vergelijkbaar om de regie te houden op het dorp.

Kosten:

Communicatie

Werkgroep Communicatie? (bijvoorbeeld redactie van Gaanzeproatje)

Kostenbegroting Dorpendeal

 

Dorp

gemeente

Provincie Gelderland

Totaal bedrag

Onderdelen

 
 

Communicatie?

Totaal incl. BTW

Verdeling in %

 

 ?

40.000

60.000

100.000