Gebruik podiumdelen


PODIUM GEBRUIK

Zoals eerder vermeld heeft Gelselaars Belang door provinciale subsidie vanaf eind juni 2014 de beschikking over 30 stuks podiumdelen van 2 x 1 meter.
Er is nu al 9 keer gebruik gemaakt van een gedeelte of het gehele podium.
Inwoners en verenigingen zien steeds meer mogelijkheden voor gebruik van dit podium en daar is het ook voor bedoeld.

In principe gaan we voor Gelselaars gebruik geen huur vragen, maar er zijn uiteraard wel de nodige onkosten. Voor extern gebruik (dus buiten Gelselaar) vragen we een kleine onkostenvergoeding zodat we hopelijk daarmee onze vaste lasten en een evt. reservering kunnen bekostigen.

Hoewel het een zeer degelijk podium is, gaan we ervan uit dat gebruikers zich houden aan bepaalde voorwaarden. Dit met de reden dat we nog heel veel jaren profijt kunnen hebben van dit podium voor Gelster.
Daarom is er een (voorlopige) gebruikersovereenkomst met voorwaarden opgesteld welke hieronder is vermeld.

OVEREENKOMST GEBRUIK PODIUM GELSELAAR

..verklaart . . stuks schaarpodiumdelen van 2 x 1 meter te lenen/huren

De podiumdelen worden door de gebruiker gehaald en teruggebracht bij Reurink/Koetsier aan de Pierinkdijk, na overleg met de contactpersoon van Gelselaars Belang Wim Kossink. Tevens wordt daarbij aangegeven of men gebruik wenst te maken van de aanhanger. Deze overeenkomst wordt, samen met de voorwaarden, en vermelding van de ophaal en terugbezorg data door beide partijen ondertekend.

Voor het gebruik van deze podiumdelen gelden de volgende voorwaarden

Voorwaarden gebruik podiumdelen Gelselaars Belang

Artikel 1. Gebruik podiumdelen van Gelselaars Belang.
Deze voorwaarden hebben betrekking op het gebruik (en evt. huur) van de in de overeenkomst genoemde podiumdelen, welke is gesloten tussen enerzijds de verhuurder, en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde gebruiker.

Artikel 2. Duur van de overeenkomst.
Deze overeenkomst is gesloten voor een vooraf vastgestelde periode zoals genoemd in de overeenkomst: vanaf het ophalen tot en met het terugbezorgen van de podiumdelen

Artikel 3. Levering en terugbezorging.
De gebruiker dient zelf de podiumdelen bij de eigenaar op te halen en bij beëindiging terug te bezorgen. In overleg met de contactpersoon is het mogelijk de podiumdelen mee te nemen op een aanhanger van Gelselaars Belang. Waar en op welk tijdstip de goederen gehaald en teruggebracht moeten worden gaat in overleg met de contactpersoon

Artikel 4. Gebruik
Deze schaarpodiumdelen zijn in 2 hoogtes verstelbaar: 60 cm en 80 cm. De gebruiker dient bij het opzetten zich te houden aan de volgende werkwijze:

A Overtuig u ervan dat de pallen van de schaarpoten in de gaten zitten
B De twee stuks schaarpoten onder het podiumdeel hebben totaal 8 poten die allen op de ondergrond moeten staan. Dit houdt in dat bij een niet vlakke ondergrond er voor opvulling gezorgd moet worden zodat alle poten als dragersdienen. Dit om de veiligheid in acht te nemen en er geenschade aan de podiumdelen kan ontstaan.
C Bij normale belasting en gebruik is het niet nodig de podiumdelen aan elkaar te koppelen. Mocht dit toch nodig zijn danmogen alleen spanbanden gebruikt worden.

 Artikel 5. Risico en verantwoordelijkheid
De gebruiker draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde podiumdelen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de gebruiker zijn gesteld.

Artikel 6. Schade en gebreken.
De gebruiker is verplicht elke schade en elk gebrek aan de podiumdelen onmiddellijk aan de eigenaar te melden. Zonder toestemming van de eigenaar mag niet tot reparatie worden overgaan. Veranderingen en/of reparatie aan de podiumdelen zal de eigenaar slechts in een door hem aangewezen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten. Het is niet toegestaan om voor bijv. bevestiging van artikelen op of aan het podium, gaten te boren, spijkers/schroeven of duct tape te gebruiken.

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten van reparatie of aanschaf van een nieuw podiumdeel daarvan afzonderlijk en extra aan de gebruiker in rekening gebracht.

Artikel 7. Aansprakelijkheid.
Voor schade of letsel die gebruiker of derden, direct of indirect ingevolge het gebruik van de podiumdelen krijgt, is de eigenaar in beginsel niet aansprakelijk. Gebruiker zal de eigenaar ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

Artikel 8. Betaling
De betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur.

Bestuur Gelselaars Belang

Secretariaat:
Schuppendijk 3 7275 CD Gelselaar tel: 0621391686
E-mail gelselaarsbelang@gelselaar.nl    internet: www.gelselaar.nl
Kvk: 40103133    Banknummer: NL 13 RABO 0309 1241 74