Woonvisie "Gelster Besteet"

Op 29 januari heeft het collega van B&W het document "Ontwikkelkader Gelselaar" goedgekeurd. Daarmee kunnen de werkgroepen van start gaan. Op www.gelselaar.nl staan inmiddels twee documenten te lezen welke zijn voort gekomen uit de in de zomer van 2018 gehouden enquête.

Het eerste document: Ontwikkelkader Gelselaar (door B&W goedgekeurd op 29 januari 2019.)

Beschrijft de woonopgave voor Gelselaar voor de komende jaren. Het ontwikkelkader is tot stand gekomen op basis van de data-analyse over de woningvoorraad en huishoudsamenstelling in Gelselaar, de uitkomsten van de woonwensenenquête en gesprekken met inwoners met een verhuis- of verbouwwens. Het ontwikkelkader beschrijft de kaders waarbinnen nieuwe (woon)ontwikkelingen in Gelselaar aan worden getoetst.

Het tweede document: Doorontwikkelplan Gelselaar

In dit document kunnen inwoners lezen wat de doelen van het project ‘Gelster besteet’ zijn. Tevens worden de woonuitdagingen beschreven waar inwoners via werkgroepen mee aan slag kunnen gaan.

Voor mogelijk te maken kosten voor vergadering of andere kosten van deze werkgroepen, ontvangt Gelselaars belang een bedrag van € 1000.- van gemeente Berkelland.

Hoe nu verder?

Er hadden zich al verschillende inwoners tijdens de laatste bewonersbijeenkomst (31 oktober 2018) aangemeld om met onderstaande woonuitdagingen aan de slag te gaan:

A) Verder onderzoek naar de werkelijke woonbehoefte van jongeren; Willen ze huren of kopen en op welk termijn?

B) In gesprek met ouderen over hun woonbehoefte;  Slechts een klein deel van de ouderen in Gelselaar heeft de enquête ingevuld.  Wonen ze tevreden of hebben ze toch verhuiswensen?

C) Behoefte verder analyseren naar koopwoningen tussen € 200.000 en € 300.000; hoe concreet is die behoefte en aan de hand daarvan op zoek naar mogelijkheden?

D) Samen investeren in Verduurzaming; veel inwoners hebben wensen om hun woning energiezuiniger te maken, wat zijn hiervoor de mogelijkheden en kunnen we als dorp dit gezamenlijk aanpakken?

Met  degenen die zich hebben opgegeven voor woonuitdaging D: Samen investeren in Verduurzaming, is vanuit gemeente Berkelland door  Matthew Vuijk contact opgenomen voor een kennismakingsafspraak.  Helaas is het nog net gelukt om tot een afspraak te komen. Ondertussen heeft gemeente Berkelland wel gesprekken gevoerd met Karolien Dekkers van het Verduursaam Energieloket over mogelijke ondersteuning van haar aan de werkgroep.

Met degenen die zich hebben opgeven voor de woonuitdagingen A tot en met  C  moeten ook nog afspraken worden gemaakt voor nadere kennismaking met elkaar en samen brainstormen over mogelijke vervolgstappen die door de werkgroep gezet kan worden. Echter voordat die werkgroepen aan de slag kunnen gaan, moesten eerst twee zaken geregeld/duidelijk worden:

A) Dat het college van B&W eerst het ontwikkelkader vaststelt: de spelregels waarbinnen eventuele (toekomstige) projecten in Gelselaar verder ontwikkeld kunnen worden.

B) En dat er meer duidelijkheid zou zijn over de stand van zaken van het wonen en zorg project in Gelselaar.

In december is hierover (punt B) al wel een gesprek gevoerd met de ontwikkelaars van dit project en de Gemeente Berkelland. Het waren de beide heren die ook aanwezig waren op de bijenkomst in het dorp op 31 oktober 2018.

Zij vertelde  dat ze hun eerdere ideeën over de ontwerpplannen van het wonen en zorg project in Gelselaar graag wilde wijzigen. Dit omdat zij n.a.v. van de resultaten van de enquête denken dat het dorp nu behoefte heeft aan andere soort woningen. Afspraak was dat ze hun nieuwe ideeën op papier zouden zetten, zodat  dit eerst met de wethouder kon besproken worden. Helaas hebben we (nog) niets van beide heren  gehoord.

Het streven is om alle werkgroepen voor de zomer aan de slag te laten gaan. Hieronder de contactpersonen van de werkgroepen:

A) Verder onderzoek naar de werkelijke woonbehoefte van jongeren: Biense Klein Braskamp.

B) In gesprek met ouderen over hun woonbehoefte: Anja van Maren (Gemeente Berkelland)

C) Behoefte verder analyseren naar koopwoningen tussen € 200.000 en € 300.000: Bas te Velthuis

D) Samen investeren in Verduurzaming: Andre Stoltenberg

Voor vragen kunt u bij hen terecht.

Gelster Besteet
Biense Klein Braskamp
Bas te Velthuis
Anja van Maren


Terug naar woonvisie Gelselaar