Ledenvergadering Oranjevereniging

zaterdag 2 maart 2024

Secr. Pierinkdijk 9
7275AJ Gelselaar
Tel. 06-53679321
E-mail: oranjevereniging@gelselaar.nl                                                     Gelselaar, 12-2-2024

Aan alle leden van de OVG,

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering.

Wanneer: Donderdag 21 maart 2024
Aanvang: 20.00 uur
Waar: Dorpshoes Gelster

Agenda :
1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen / post en ingekomen stukken

3. Notulen vorige ledenvergadering 23 maart 2023

4. Jaarverslag secretaris

5. Jaarverslag penningmeester

6. Verslag kascommissie (Anton Zieverink en Bas te Velthuis) en benoeming nieuw kascommissielid i.p.v. Anton Zieverink.

7. Bestuurswisseling
   • Aftredende Arnold Draaijer
   • Nieuwe bestuursleden Kees van Beijmerwerdt en Marieke Tellmann.

8. Koningsdag 2024
   • Activiteiten koningsdag

9. Zomerfeest 2024
   • Activiteiten zomerfeest.

10. Rondvraag

11. Sluiting


Terug naar overzicht