Verslagen


Ledenvergadering 2023

1. Opening door de voorzitter

Gasten Jan Lubben, Jeanine Ebbers en Annelies Uman worden welkom geheten door voorzitter Bas te V.  Er is geen vertegenwoordiging uit het college van B&W.  Er zijn twee afmeldingen: Wim Nummerdor van het bestuur en mw. Hoogstrate.

2. Mededelingen

Wijziging in de agenda: de werkgroepen doen verslag na agendapunt 9.

Bas te V. Vraagt wie er al vast vragen heeft voor de rondvraag. De volgende personen melden zich: Bert Geerdink, Wim Kossink, Anton Zieverink en Dick Leuverink.

3. Notulen ledenvergadering 23 maart 2022

Deze waren na te lezen op Gelselaar.nl, De notulen worden door alle aanwezigen in de vergadering zonder aanpassingen vastgesteld.

4. Jaarverslag 2022

Deze was na te lezen op gelselaar.nl en wordt door alle aanwezigen in de vergadering zonder aanpassingen vastgesteld.

5. Financieel jaarverslag door de penningmeester

Martijn neemt de winst & verlies rekening en balans door. Verlies en winst: Inkomsten en uitgaven van de werkgroepen doorgenomen worden gescheiden doorgenomen. Er zijn na afloop van het coronajaar in 2022 wat wijzigingen. Contributie is gestegen. Idem vergaderkosten bestuur i.v.m. live vergaderen i.p.v.. via Teams. In de bestuurskosten zitten ook de kosten van de notaris in verband met de statutenwijziging in 2022. De post klein materiaal bevat ook parkeerborden die zijn aangeschaft. Drukkosten Ganzeporatje zijn ook gestegen door een extra editie + de omvang van de Ganzeproatjes (hierna te noemen GP)zelf is ook toegenomen.

Judith vraagt zich af of er nog gekeken kan worden naar de drukkosten van het GP en dit tegen het licht te houden. Dick Leuverink meldt dat hij evt. digitaal verspreid kan worden via mail. Bas te V meldt dat veel mensen het toch prettig vinden deze op de deurmat te vinden. Eventueel kan ook gekeken worden of mensen meer willen betalen bij bezorging per post en/of de papieren versie in de bus. Dit is staande de vergadering geen goed idee. Het GP verbindt, is ook voor verenigingen van belang dat ze hun nieuws kwijt kunnen. Het GP wordt ook goed gelezen en is tastbaar.

Balans. Martijn licht dit toe. Meeste werkgroepen gaan er financieel erop vooruit.

6. Kascommissie

Verslag kascommissie door Jelle Klein Braskamp en Kees van Beymerweerd. Het financieel jaarverslag is goedgekeurd. Jelle is aftredend. Kees van Beymerweerdt blijft nog 1 jaar aan. Heimen Feteris stelt zich beschikbaar als kascommissielid en zal dit volgend jaar samen met Kees van Beymerweerd voor zijn rekening nemen.

7. Bestuursverkiezing

Dit jaar is Martijn Reurink aftredend als penningmeester en niet herkiesbaar. We nemen na 8 jaar inzet afscheid van hem. Wim Nummerdor neemt de functie van penningmeester over. Wilbert Oltvoort is bereid gevonden om als bestuurslid van toe te treden. Hij wordt met integraal applaus welkom geheten.

 8. Stand van zaken en actualiteiten vanuit bestuur GB

 1. Woonvisie Gelster Besteet (door Bas te Velthuis)
  Er is veel bereikt in de afgelopen tijd.
  1. De Heuver & kavels Heuver Zuid. Zo goed als afgerond. Twee kavels zijn verkocht. Hier komen 2 woningen waar nu aan wordt gewerkt. Er is nog 1 kavel te koop.
  2. Van Bevervoordestraat 17 (Doeleman). De eigenaar van dit pand heeft een plan ingediend bij de gemeente. Het plan ligt nog bij college van B en W over bestemmingsplanwijziging. Als dit akkoord is vanuit de gemeente kan er worden gebouwd. Dit kan echter nog wel 9 maanden duren. Bas te V. geeft aan dat dit langdurige trajecten zijn en dit jaar verwacht hij nog niet dat er wordt gebouwd. Het gaat om 4 woningen, bestemd voor senioren. Wim Kossink meldt dat hij zich een jaar geleden heeft aangemeld en nog niets heeft gehoord. Judith vraagt zich af of de gemeente het proces niet kan worden versneld. Ze meldt uitdrukkelijk ook dat dit ook geldt voor bestaande woningen waarvoor een vergunning is aangevraagd: ook dit kan lang duren. Heimen Feteris vraagt zich af of de eigenaar van de Van Bevervoordestraat 17  visueel iets kan doen om het aangezicht van het pand/bouwplaats te verbeteren. Bas te V neemt met de eigenaar contact op.
  3. Plan Mensink.  Ook hier wordt druk gebouwd. Er zijn nog een aantal woningen beschikbaar, namelijk 3 woningen beschikbaar (van de twee onder 1 kap).
  4. ProWonen.  Het contact tussen GB en ProWonen is altijd goed geweest, echter ProWonen is gebonden aan regelgeving. De voorrang voor inwoners van Gelselaar geldt in zoverre dat Gelselaars Belang wordt ingelicht als er een woning vrij komt.  Er kan op die manier mogelijk wat voorrang voor inwoners van Gelselaar gelden door zich te melden bij ProWonen.
 2. Groenonderhoud en Kruising Bollertweg (door Arjan Zieverink)

Groenonderhoud. Grotendeels zijn alle werkzaamheden afgerond. Er is nog wel ondersteuning gewenst vanuit de gemeente. Arjan meldt dat er nu een contactpersoon is bij de gemeente is die de zaken voortvarend oppakt. Er wordt vanuit de gemeente flink bezuinigd op groenonderhoud. Plantsoen bij de kruising Pierinkdijk/Diepenheimseweg wordt ingezaaid met gras. Er is nu ook een grasmaaier beschikbaar. Dick Leuverink meldt dat er een jaar gelden in april een pomp zou komen, idem een container en dat dit wel heel erg lang duurt. Jan Lubben geeft aan dat er met de bezuinigingen weinig ruimte is. Dick Leuverink geeft ook aan dat de coördinatie met betrekking tot onderhoud slecht is. Als de bewoners net een onderhoudsbeurt hebben gedaan staan bijvoorbeeld binnen 2 weken er een ploeg namens de gemeente het werk nog eens overdoen. Heimen Feteris meldt dat er een bank op de Molle staat waarvan planken moeten worden vervangen. Dit ging prima in overleg met de gemeente: geld is beschikbaar gesteld door een verzekeringsmaatschappij. Bert Geerdink meldt dat als er in het buitengebied iets is qua onderhoud iets is dat je bij de gemeente herhaaldelijk een klacht in moet dienen en dat er dan wel wat gebeurt vanuit de gemeente.

Kruising Bollertweg (door Arjan Zieverink)

Plan om de kruising aan te pakken is goedgekeurd. Er is contact met de grondeigenaar. De vergunning is rond en het budget is rond. Insteek is dat eind van het jaar het uiteindelijk is geregeld. Anton Zieverink maakt zich kwaad dat het zo lang duurt. De situatie is nog steeds gevaarlijk. Hij meldt dat ook in de notulen van vorig jaar letterlijk staat “men is bezig met de aankoop grond en de bedoeling is dat deze kruising in 2022 wordt aangepast en verkeersveilig wordt”. We zijn nu een jaar verder. Jan L meldt dat besluitvorming via de gemeente lang duurt. Jan L meldt: Het plan ligt klaar om na te vakantie te beginnen, echter hij kan daarover geen toezegging doen.

Extra agendapunt: antennemast

Bas te V meldt dat de KPN een antennemast wil plaatsen kruising Bollertweg/Hofmaatweg nabij boerderij van Jan Klein Braskamp. Buurt is ingelicht. De KPN is nu bezig om te kijken of het technisch haalbaar is.

 

9. Dorpsvisie, dorpendeal en vervolgonderzoek. (door Jan Buist en Bas te Velthuis)

Jan Buist geeft een korte historische schets vanuit de werkgroepen in Gelselaar waar is gebrainstormd over thema’s die in het dorp leven. De vijf thema’s zijn (uit PP overnemen) In de zomer van 2022 zijn er gesprekken geweest met de belangenvereniging in Rekken. Ook kwam op dat moment de toekomst van de Benneker in beeld. Vanuit deze twee zaken kwam er extra input en is een onderzoeksopzet gemaakt vanuit GB. Centrale punten: “Toekomst van gebouwen” en “toekomst van de verenigingen in Gelselaar”. Eind 2022 kwam de Dorpendeal in beeld waar GB zich aan heeft gecommitteerd en ook de bovengenoemde punten in zijn meegenomen.

Bas te Velthuis licht het fenomeen Dorpendeal toe. Op 2 maart 2023 is er een bijeenkomst geweest om een eerste inventarisatie gemaakt. Uitkomsten onder andere: leefbaarheid van het dorp, woningbouw voor jongeren en senioren. Betrekken van (nieuwe) inwoners en ook jongvolwassenen bij de verenigingen en besturen. Kwaliteit van verenigingen is belangrijker dan aantallen. Huisvesting van verenigingen is belangrijk thema. Er wordt in Gelselaar veel georganiseerd (soms ook te veel). School en BSO moeten voor Gelselaar behouden blijven.

Wim Kossink meldt dat jongeren bij veel activiteiten zoals zomerfeest en EGVV wel actief zijn en zich laten zien.

Bert Geerdink meldt dat de toekomst van café Florijn ongewis is. Hij neemt het voorbeeld van het dorp Exel waar een locatie (Exelse molen) is overgenomen door een aantal vermogende inwoners. Dit kan een optie zijn voor café Florijn.  Café Florijn is particulier bezit en de eigenaren willen voorlopig door. Wim Kossink meldt dat café Florijn ook 6 jaar geleden ook in beeld was voor functie Dorpshuis.

Gerrit Voortman noemt een aantal voorbeelden van gebouwen uit andere dorpen waar ook diverse functies in zijn verenigd. Hier kunnen we ook naar kijken hoe het wel/niet kan.

Anton Zieverink meldt dat de gebouwen die we willen behouden ook onderhouden moeten worden. Gelselaar heeft een kleine bevolking en die moet die gebouwen wel in de lucht houden. Gerrit Voortman noemt in dit kader ook Winkels wat er mooi uitziet maar ook veel kostbaar onderhoud nodig heeft.

Heimen Feteris meldt dat ook andere groepen gehoord die niet lid zijn van verenigingen moeten worden om na te denken over de leefbaarheid van het dorp. De werkgroep die vanuit de Dorpendeal wordt gevormd neemt dit zeker mee.

Bas te V geeft ook aan dat er een krap tijdpad is In november 2023 moet de Dorpendeal rond zijn.

Bas te V vraagt of er zich al mensen willen aanmelden voor de invulling van de Dorpendeal.

In de vergadering melden zich aan: Dick Leuverink, Kees van Beymerweerdt en Heimen Feteris.

10. Informatie over de werkgroepen

Wandel en klompen pad. Geen inbreng;

Werkgroep Begraafplaats. Daan Uenk vertelt.  Er zijn 10 a 12 vrijwilligers die ieder donderdagochtend samende begraafplaats onderhouden.  De toegangspoort naar de begraafplaats is vernieuwd. Het ijzeren hekwerk is door bedrijf van Henk Markerink gemaakt. Werkgroep begraafplaats regelt ook subsidies Op 23 juni is er “Effe stille stoan bie”. Er is ook een oorlogsgraf waarvoor de Werkgroep Begraafplaats bezig is met een plaquette. Daan Uenk vraagt zich ook af of in verband met de stijgende bankkosten het zinnig is dat meerdere verenigingen zich aansluiten bij Gelselaars Belang.

Paasvuurcommissie. Arjan Zieverink meldt: het Paasvuur) mag ook in 2023 weer. Er moest nog wel een stikstofberekening plaatsvinden. Deze is uitgevoerd en er is groen licht voor het Paasvuur.

Sinterklaascommissie. Geen inbreng.

Jeugdcommissie. Verslag Dick Leuverink.  Vier keer per jaar organiseert Hooli-gans een filmavond die veel wordt bezocht.  Samen met de muziekvereniging bij het Paasvuur gaan de kinderen stropoppen in de brand steken. Er is ook een facebookpagina waarin de activiteiten staan genoemd. Er is ook sprake van een te organiseren “houtdorp” voor de kinderen. Dit is echter veel werk en zijn veel vrijwilligers voor nodig.

AED. Geen inbreng.

Kerstmarkt. Verslag Bas Bokhorst. In 2022 is de Kerstmarkt gehouden. Circa 100 vrijwilligers waren erbij betrokken (ook via deelnemende verenigingen als toneelvereniging en muziekvereniging). In 2024 wil de organisatie weer een Kerstmarkt organiseren. In 2023 is er een “light”-versie met o.a. de wensboom omdat een Kerstmarkt zoals in 2022 is georganiseerd wel veel vergt van de organisatie. Vandaar dat er is gekozen voor 2024 om weer een volwaardige Kerstmarkt te organiseren. In 2023 dus wel de kersttaferelen, wensboom.

Commissie Duurzaamheid. Verslag Bas Bokhorst. Bas meldt dat er voor mensen die geen zonnepanelen kunnen plaatsen er gewerkt wordt aan een energie coöperatie. Verder is er iedere maand een spreekuur via energiecafé.  De commissie participeert ook in het Dialoogplatform Energie Transitie van de gemeente Berkelland.

Bas te V meldt hier dat er gesprekken zijn met stg Erfgoed Gelselaar over de toekomst van het terrein en het onderhoud van het terrein.

11. Rondvraag

Bert Geerdink. Uitnodiging voor de ALV moet dat niet via een brief?  In het Ganzepraotje is de mededeling dat er een ALV is. Een persoonlijke uitnodiging is een overweging waard. We gaan er als bestuur naar kijken.

Tweede punt is dat er een omgevingsvisie voor Berkelland wordt ontwikkeld en dat het ook voor Gelselaar van belang is hierover mee te denken. De secretaris meldt dat hij hierover niets heeft ontvangen vanuit de gemeente. Bert Geerdink stuurt de agenda over de op handen zijnde bijeenkomst van de omgevingsvisie door naar Gelselaars Belang.

Derde punt is dat je ook raadsleden en/of wethouders kunt uitnodigen om het dorp te bezoeken. Dit kan de betrokkenheid bij Gelselaar vergroten.

Wim Kossink. Er is maar één redactielid van het GB. Hij adviseert Gelselaars Belang om minimaal 3 redactieleden in te zetten voor het GP. Enerzijds ook i.v.m. onafhankelijkheid maar ook i.v.m. ziekte is er dan de vraag wie haar waarneemt. We gaan hier als bestuur naar kijken.

Anton Zieverink. Vraag is al beantwoord m.bt. kruising Bollertweg.

Dick Leuverink. Vraag is beantwoord m.b.t. de antennemast van KPN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Sluiting door de voorzitter

Jan Buist, secretaris Gelselaars Belang


Terug naar overzicht