Verslagen


Ledenvergadering 2022

Datum: woensdag 23 maart 2022, 20.00 uur 
Locatie: Dorpshuis Gelselaar
Gasten: Jan Lubben, contactpersoon Gemeente Berkelland


 1. Opening door de voorzitter

Gast Jan Lubben wordt welkom geheten door voorzitter André.  Er is geen vertegenwoordiging uit het college van B&W.

 1. Mededelingen

Wijziging in de agenda: de werkgroepen doen verslag na agendapunt 8.

 1. Notulen ledenvergadering 24 maart 2021

Deze zijn na te lezen op Gelselaar.nl en wordt door alle aanwezigen in de vergadering zonder aanpassingen vastgesteld.

 1. Jaarverslag 2021

Deze is na te lezen op gelselaar.nl en wordt door alle aanwezigen in de vergadering zonder aanpassingen vastgesteld.

 1. Financieel jaarverslag door de penningmeester

Martijn neemt de winst & verlies rekening en balans door. Inkomsten en uitgaven van de werkgroepen doorgenomen worden gescheiden doorgenomen. Het eigen vermogen van Gelselaars Belang bestaat uit het vermogen van GB zelf en de “potjes” cq opgebouwde bedragen door de individuele werkgroepen. Deze blijven ook bestemd voor deze werkgroepen. Geen vragen over dit financieel verslag.

 1. Statuten en handboek WBTR

Jan Buist licht dit toe. Oorzaak van de statutenwijzigingen is de WBTR, een nieuwe wet waarin geregeld wordt dat het besturen van een rechtspersoon -waaronder ook een vereniging als GB- goed en transparant gebeurt. Het gaat dan vooral om zaken als belangenverstrengeling en het beheer van toevertrouwd geld. Deze WBTR heeft het bestuur vastgelegd in een handboek wat ook gelijk voor nieuw bestuursleden een document is hoe het bestuur van GB werkt en welke verantwoordelijkheden er zijn. Dit document heeft gevolgen voor de statuten die door notaris Kraayenhof uit Borculo zijn aangepast. De oude statuten dateerden uit 1982 dus in ieder geval was herziening nodig.

De vergadering besluit unaniem de statuten goed te keuren en dat de voorzitter en secretaris namens de vereniging deze statuten bij de notaris mogen formaliseren.
 

 1. Kascommissie

Verslag kascommissie door Sander Klein Braskamp, het financieel jaarverslag is goedgekeurd. Sander is aftredend, Kees van Beymerweerdt stelt zich beschikbaar als kascommissielid en zal dit volgend jaar samen met Jelle Klein Braskamp voor zijn rekening nemen.

 1. Bestuursverkiezing

Dit jaar is Andre aftredend als voorzitter en niet herkiesbaar. Bas te Velthuis neemt de functie van voorzitter over. Rixt van Albeslo is gestopt als secretaris: Jan Buist neemt haar functie over.

 1. Informatie over de werkgroepen

Wandel en klompenpad. Anton Zieverink vertelt. Werkgroep functioneert goed en ook overleg met partijen zoals landbouwers loopt goed.  Een gedeelte van een pad wordt vervangen;

Begraafplaats. Daan Uenk  vertelt.  Veel gedaan de afgelopen tijd, zoals een container waar een hekwerk omheen is getimmerd. De toegangspoort naar de begraafplaats wordt vernieuwd. Het ijzeren hekwerk wordt door bedrijf van Henk Markerink gemaakt. Werkgroep begraafplaats heeft 2 subsidies o.a.. van OVM gehad en het “Fonds voormalig mortuarium” uit Borculo. Men probeert ook mensen buiten de werkgroepen te betrekken: zo is er op 10 juni “Effe stille stoan bie” en zijn er klussenzaterdagen.

Paasvuurcommissie. Gerrit Harderwijk meldt: het (=Paasvuur) mag weer! In 2022 mag er dus weer een Paasvuur plaatsvinden en de voorbereidingen zijn in volle gang.

Sinterklaascommissie. Wim Kossink meldt: ruim 35 jaar is de intocht van Sint georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de school. Vorig jaar heeft school deze verantwoordelijkheid afgewezen en deze verantwoordelijkheid is overgenomen dor GB. Er zijn nog wel een aantal zaken te regelen zoals vergunningen, planning etc. Vanuit de Sinterklaascommissie het verzoek om hierover mee te denken. Vanuit GB gaan enkele mensen in overleg met de Sinterklaascie.

Jeugdcommissie. Verslag Dick Leuverink.  Veel activiteiten. O.a. knutselen met de kinderen voor vader- en Moederdag. Binnenkort ook filmavond(en). Bezig voor kinderen van 12-16 jaar om een activiteit te organiseren. Volgend jaar een grotere activiteit op stapel. Verder: koken met de kids en een Halloween avond. Binnenkort ook op 8 april Corona monsters maken. Samen met de muziekvereniging bij het Paasvuur gaan de kinderen deze “monsters” in de brand steken als afsluiting van de coronatijd. Past mooi in de traditie van het Paasvuur.

AED. Jan Buist deelt dit mee namens Magdalena Marijt die niet aanwezig kon zijn.

AED groep draagt zorg voor onderhoud van de AED en voor de training van de vrijwilligers. Aandachtspunt is dat als vrijwilligers zich opgeven voor de cursus niet iedereen komt. Het gaat dan om 2 a 3 personen maar toch. Verder is het zo dat het betaalde cursusgeld soms terug kan worden gevraagd bij de zorgverzekeraar. Eventueel kan de werkgroep een factuur aanleveren. Wim Kossink meldt dat hij nog een “spaarpot” voor de AED heeft staan. Martijn van GB neemt dit op.

Kerstmarkt. Verslag Bas Bokhorst. In 2021 in afgeslankte vorm is de Kerstmarkt doorgegaan. Vooral de Wensboom was een succes en de commissie heeft een aantal mensen blij kunnen maken met de vervulling van een wens. Vanuit de organisatie van de Diepenheimse Kerstmarkt zijn er veel extra spullen aangeleverd. In 2022 willen de 6 mensen van de Kerstmarkt in 2022 een flinke Kerstmarkt organiseren.

Ganzeproatje. Bas te Velthuis.  Hij meldt dat Ada Zieverink en Hennie Leunk de redactie jaren lang hebben gedaan. Namens GB is hen al eerder een presentje overhandigd en tijdens de ALV een applaus voor deze beide mensen als dank voor hun jarenlange inzet.

 

9.b Stand van zaken en actualiteiten vanuit bestuur GB

  1. Woonvisie Gelster Besteet (door Bas te Velthuis).

Er is veel bereikt in de afgelopen tijd, complimenten richting gemeente

   1. De Heuver & kavels Heuver Zuid. Zo goed als afgerond. Alle 3 kavels zijn verkocht. Hier komen binnenkort 3 woningen.
   2. Van Bevervoordestraat 17 (Doeleman). De eigenaar van dit pand heeft een plan ingediend bij de gemeente. Als dit akkoord is vanuit de gemeente wordt ook Gelster Besteet ingezet om mee te kijken met het tot stand komen van dit project. Het gaat om 4 woningen. Woningen zijn bestemd voor senioren.
   3. Plan Mensink.  Bestemmingsplan is goedgekeurd door de gemeente. Ook de oorspronkelijke 3 huurwoningen zijn omgezet naar koopwoningen. Hier is ook veel behoefte aan. Er is een laatste publicatie over de plannen geweest: hierop kan gedurende max. 6 weken nog worden gereageerd. Op de vorige aankondigingen zijn geen bezwaren gekomen. Betekent dat als er geen nieuwe bezwaren zijn dat begin mei 2022 vergunningen kunnen worden aangevraagd. De meeste woningen zijn “vergeven”aan inwoners van Geselaar en aan mensen die graag naar Gelselaar terug willen. Woningen in Gelselaar die worden achtergelaten door de bewoners die een nieuwe woning kopen op plan Mensink  worden in principe ook verkocht aan mensen met binding met Geselaar.
   4. ProWonen.  Het contact tussen GB en ProWonen is altijd goed geweest, echter ProWonen is gebonden aan regelgeving. De voorrang voor inwoners van Gelselaar die de afgelopen tijd heeft gegolden is niet meer toegestaan.

B Herinrichting dorp (door Arjan Zieverink)

Alle werkzaamheden zijn afgerond. Er is nog garantie op de bestrating. De plantsoenen moesten nog worden geregeld. Dit had toch wel wat voeten in de aarde en Arjan is daar druk mee geweest met de gemeente. Uiteindelijk is er een hovenier ingeschakeld om een en ander rond te maken. Tegenover de Vd Lugtschool en op het plein bij de Schoolstraat is dat nu voor elkaar. Voor onderhoud van de plantsoenen komt de gemeente 2 x per jaar langs. Om de buurten te stimuleren ook iets met onderhoud te doen wil GB een euro per m2 ter beschikking te stellen aan buurtverenigingen om het verdere onderhoud zelf bij te houden.

  1. Kruising Bollertweg (door Arjan Zieverink)

Gemeente vond de kruising in eerste instantie niet gevaarlijk genoeg, GB en de bevolking Gelselaar wel.  Dit is in 2021 opgepakt voor GB. Regelmatig overleg met gemeente heef geleid tot flinke vorderingen. Men is bezig met de aankoop grond en de bedoeling is dat deze kruising in 2022 wordt aangepast en verkeersveilig wordt.

  1. Onderhoud wegen

Lid Diny Voskamp opperde via de mail het idee dat er mogelijk centraal kan worden gekeken naar het onderhoud van de wegen in en rondom Gelselaar. Dus dat vanuit GB een ronde wordt gemaakt om naar de staat van onderhoud van de wegen te kijken. Het bestuur pakt dit op.

e. Voortgang dorpsvisie. Verslag:  Jan Buist. Er is een groep bestaande uit Mirjam Leuverink, Jan Habets, Ronald Reurink, Evelien Sobering, Elian te Raa, Jorn Meutstege, Judy Beumer en vanuit GB Wim Nummerdor en Jan Buist die tot nu toe 2 sessies hebben gehouden. In april de derde sessie om de thema’ s concreet uit te werken. Vanuit GB kunnen dan nieuwe werkgroepen komen die de uitwerking op willen pakken. Thema’s zijn onder andere: woningbouw vervolg, in stand houden voorzieningen, toerisme, evt. opzetten coöperatie, voedselbos/moestuin, betrekken nieuwe bewoners bij activiteiten in het dorp, aandacht voor de buitengebieden van Gelselaar, kijken naar activiteiten in combinatie met beschikbare gebouwen.

f. Antennemast. Verslag: Jan Buist. Er is weinig nieuws te melden. Gemeente is traag in aanleveren updates.  Zo duurde het opsturen van het verslag van de informatieavond ruim een maand. Ook van verdere acties vanuit de gemeente hoorden de contactpersonen namens GB Wim Nummerdor en Jan Buist niets.  Hier moesten -en moeten- Wim en Jan hard aan trekken om de informatie te krijgen. Jan Lubben erkent dat de communicatie vanuit gemeente niet goed is. Ronald Reurink meldt dat ook via “WiFi bellen” 112 gebeld kan worden. Dit is een verplichting voor providers sinds 1 juli 2021. Dus dat is een mogelijke oplossing voor het bellen van 112. Overigens is de insteek ook vanuit GB dat er een antennemast moet komen voor beter bereik, echter dan wel met de correcte procedures.

 1. Rondvraag

Vraag Heimen Fetirus: contract met EGVV en de huur sporthal is verlengd. Bas te Velthuis licht toe. Bas en Wim Nummerdor hebben zich hierover gebogen. Sporthal zou per december 2021 worden overgedragen. EGVV heeft nu 1 jaar respijt om te kijken of aankoop wijs is. Gaat ook onderdeel uitmaken van de dorpsvisie. Jan Lubben draagt aan dat bijv. in Rekken in een dorpscoöperatie zaken worden opgepakt. Dus in zijn optiek ook in het kader van de dorpsvisie kijken of gebouw(en) en in passen. Kijk ook naar andere gebouwen. Anton Zieverink vraagt hoe lang we hebben. Nu nog 9 maanden te gaan dus enige haast is geboden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag Wim Kossink: Hij kreeg een vraag over zonnepanelen. Bestaat de werkgroep duurzaamheid nog? Bas Bokhorst reageert. Deze werkgroep bestaat nog steeds. Vorig jaar de actie rond zonnepanelen. Dit jaar warmtefoto’s gemaakt om te kijken hoe de isolatie van het eigen huis verbeterd kan worden. Er komt samen met Geesteren nog een informatie avond om te praten over duurzaamheidmaatregelen. De commissie bestaat uit Bas Bokhorst, Andre Stoltenberg, Kees van Beijmerweerdt, Sander Klein Braskamp en Roberto Ovaa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Sluiting door de voorzitter

Voorzitter André sluit de vergadering en overhandigt de voorzittershamer aan Bas te Velthuis.

 

 


Terug naar overzicht