Verslagen


Ledenvergadering 2021

Datum: woensdag 24 maart 2021, 20.00 uur

Locatie: online via MS Teams

Gasten: Maikel van der Neut, wethouder Gemeente Berkelland en Jan Lubben, contactpersoon Gemeente Berkelland

 

 1. Opening door de voorzitter

Gasten worden welkom geheten door voorzitter André. André biedt namens Gelselaars Belang (GB) excuses aan voor het versturen van de uitnodiging zonder rekening te houden met de AVG wet.

 1. Mededelingen

Voor de vergadering heeft GB gesproken met alle werkgroepen, iedereen tevreden. Enige opmerking: hondenpoep blijft een probleem op de privé grond van het Klompenpad.

 1. Notulen ledenvergadering 30 juni 2020

Deze zijn na te lezen op gelselaar.nl en worden zonder aanpassingen vastgesteld.

 1. Jaarverslag 2020

Deze is na te lezen op gelselaar.nl en worden zonder aanpassingen vastgesteld.

 1. Financieel jaarverslag door de penningmeester

Martijn neemt de winst & verlies rekening en balans door. Inkomsten en uitgaven van de werkgroepen doorgenomen worden separaat doorgenomen.

 1. Kascommissie

Verslag kascommissie door Biense Klein Braskamp, het financieel jaarverslag is goedgekeurd. Biense is aftredend, Jelle Klein Braskamp stelt zich beschikbaar als kascommissielid en zal dit volgend jaar samen met Sander Klein Braskamp voor zijn rekening nemen.

 1. Bestuursverkiezing

Dit jaar is Janine Koetsier aftredend als bestuurslid en niet herkiesbaar. André bedankt Janine voor haar inzet. Rixt van Albeslo zal de functie van secretaris van Janine overnemen. Bas te Velthuis is aftredend, maar herkiesbaar. Als nieuwe bestuursleden stelt het bestuur Wim Nummerdor en Jan Buist voor. Er zijn geen tegenkandidaten dus worden beide heren officieel geïnstalleerd als bestuurslid.

 1. Informatie over stand van zaken en actualiteiten
  1. Woonvisie Gelster Besteet (door Bas te Velthuis)
   1. De Heuver & kavels Heuver Zuid

Het verbouw project van De Heuver waarin twee woningen worden gerealiseerd loopt en zal vermoedelijk in de zomer van 2021 worden opgeleverd. De drie kavels naast De Heuver zijn in de verkoop door de Gemeente Berkelland, per kavel is hier een partij mee bezig.

   1. Van Bevervoordestraat 17 (Doeleman)

De eigenaar van dit pand heeft een 1e plan ingediend bij de gemeente, dit is afgekeurd. Belangrijkste is dat de eigenaar draagvlak in de buurt creëert voor zijn plannen. GB kan hierin een bemiddelende rol spelen, maar zijn hierin geen partij.

   1. Plan Mensink

De grond van Johan Mensink is verkocht aan een projectontwikkelaar uit Doetinchem, onder voorbehoud dat het bestemmingsplan van deze grond gewijzigd wordt van ‘zorg’ naar ‘wonen’. Het plan is om hier 11 woningen te realiseren: 2 maal vrijstaand, 2 maal twee-onder-een-kap en een blok van 5 woningen. Om het bestemmingsplan te wijzigen was onder andere een akoestisch onderzoek nodig i.v.m. het naastgelegen schoolplein. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en hier zijn een paar punten uit naar voren gekomen die moeten worden aangepast in de bouwplannen. Als dat is aangepast kunnen ze verder met de procedure van bestemmingsplanwijziging.

   1. ProWonen

Het contact tussen GB en ProWonen is altijd goed geweest, echter ProWonen is gebonden aan regelgeving. De voorrang voor inwoners van Gelselaar die de afgelopen tijd heeft gegolden is niet meer toegestaan. Het ProWonen huis aan de Van Bevervoordestraat 12 heeft bijna 150 reacties gekend, de reden hiervoor is de woningnood die momenteel in het hele land geldt. Dit huis is dan ook helaas gegaan naar iemand buiten Gelselaar. Gelukkig heeft GB wel kunnen bemiddelen in het verhuren van twee particuliere huurwoningen aan jongeren in Gelselaar; de fotostudio van Guido Bogert en het huis van Mw. Mensink.

  1. Herinrichting dorp (door Arjan Zieverink)

Alle werkzaamheden zijn afgerond. Vanaf nu geldt er een jaar garantie op de bestrating. Indien er nog zaken zijn die gemaakt moeten worden, dan dit graag melden bij Arjan Zieverink of Dick Leuverink.

  1. Groen onderhoud (door Arjan Zieverink)

Ook de plantsoenen in Gelselaar zijn bijna allemaal klaar. Bij het oude schoolplein mist alleen nog een hek van Bovenschutte, dit volgt z.s.m. Voor het plantsoen bij het beeld van de ganzen is een plan ingediend door de buurtvereniging van de Krebbersstraat, dit ligt nu bij de gemeente ter goedkeuring. De bedoeling is dat de buurtvereniging dit dan ook zelf gaat onderhouden. De plantsoenen op de kruising Diepenheimseweg / Pierinkdijk en Diepenheimseweg / Tieberinkweg zijn klaar, de bedoeling is dat deze twee onderhouden zullen worden door de buurtvereniging van de Diepenheimseweg. De plantenbakken die dienen als wegversmalling van de Diepenheimseweg zullen wel door de gemeente worden onderhouden. Als alle plantsoenen klaar zijn, dan volgt een rondgang met een vertegenwoordiger van de gemeente langs alle plantsoenen; wat voor planten zijn het, hoe moet dit onderhouden worden, etc. Hoe de buurtverenigingen financieel worden gecompenseerd voor het overnemen van dit onderhoud van de gemeente, wordt nog besproken.

  1. Kruising Bollertweg (door Arjan Zieverink)

Gemeente vond de kruising in eerste instantie niet gevaarlijk genoeg, GB en de bevolking Gelselaar wel. Er is een commissie samengesteld van inwoners en zij hebben een plan ingediend dat door ambtenaren reeds is goedgekeurd. Dit plan ligt nu bij de raad ter goedkeuring.

  1. Ontwikkelingen ten aanzien van leefbaarheid (door Wim Nummerdor)

We hebben de afgelopen tijd in Gelselaar een behoorlijk aantal nieuwe mensen mogen begroeten, daarnaast zien we ook dat veel jonge mensen hier willen blijven wonen. Inspanningen richten zich niet alleen op wonen, maar ook zorgen dat Gelselaar leuk is om in te (blijven) wonen. Inmiddels is er een werkgroep opgericht voor sporthal De Benneker. Belang is om de sporthal te behouden voor het dorp. GB neemt deel aan deze werkgroep.

 1. Wethouder Maikel van der Neut aan het woord

De wethouder bedankt voor de uitnodiging. Noemt Gelselaar een actief dorp; er zijn veel bewonersinitiatieven in Gelselaar en dat zie je terug in de verschillende werkgroepen. Het dorp ziet er prachtig uit, de gemeente maar ook zeker inwoners dragen hier aan bij.

Een groot onderwerp is wonen. Wethouder is naast gebiedswethouder ook woonwethouder van Gemeente Berkelland. Doel was bouwbeleid 180 graden draaien, dit is gelukt, nu bezig met uitvoering. Achter de schermen wordt hier zeker hard aan gewerkt, maar het heeft tijd nodig. Plan Mensink is al geaccordeerd door college, dus we zijn nu zeker veel verder dan 15 jaar geleden. Zodra de verbeterpunten van het akoestisch onderzoek zijn doorgevoerd, dan is de volgende stap dat het bestemmingsplan ter inzage komt. En dan hopen we echt in 2022 de bouw te beginnen. De wethouder geeft aan ook na Plan Mensink in gesprek te willen blijven over de actuele woonwensen.

Gelselaar springt er qua saamhorigheid echt uit. Grote klussen zijn nu afgerond. De wethouder is benieuwd wat we nu voor doelen gaan stellen om Gelselaar nog verder te verbeteren.

 1. Rondvraag

Vraag Jan Buist: hoe zorgen we dat beleggers de nieuwbouwhuizen van Plan Mensink niet gaan opkopen?

Antwoord Maikel van der Neut: de gemeente geeft ten eerste richtinggevende prijzen mee aan de projectontwikkelaar. De bedoeling is zeker niet dat beleggers dit opkopen. Zodra dit nieuwbouwplan in de verkoop gaat, is het van groot belang dat we dit eerst aan Gelselaar gaan aanbieden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag Wim Kossink: toen Gelselaars Belang in 2013 beschermd dorpsgezicht werd is er een route uitgezet, helaas zijn veel van deze borden niet meer leesbaar. Kan de gemeente hier iets mee?

Antwoord Jan Lubben: hij gaat dit uitzoeken en komt er op terug.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag Dick Leuverink: hoe staat het met onze antennemast?

Antwoord Maikel van der Neut: er is veel druk gezet bij KPN om masten in Berkelland voor elkaar te krijgen. In Geesteren en Neede zijn wel masten geplaatst. In Haarlo is beroep aangetekend tegen de komst van een mast en heeft bij de rechter gelijk gekregen. Daarom ligt nu alles stil in heel het land, want de uitspraak van de Raad van State moet eerst worden afgewacht. Wethouder heeft direct contact met KPN en heeft ook echt Gelselaar genoemd. Het blijkt erg lastig om op de investeringslijst te komen. Straling zou geen issue moeten zijn, maar helaas heeft een rechtbank in Nederland een ander oordeel gegeven. Door uitrol van 5G is plaatsen van 4G niet relevant op dit moment, tenzij rechtbank besluit dat er geen 5G masten meer mogen worden geplaatst. Maar dan hebben we weer een hele andere discussie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag Karin Burger: wordt de Van Bevervoordestraat ook nog opnieuw gestraat? En kan er een oplossing komen voor het gevaarlijke punt Van Bevervoordestraat / Dorpsstraat?

Antwoord Arjan Zieverink: nieuwe bestrating Van Bevervoordestraat is nog steeds een wens, maar niet op korte termijn, hier moet eerst budget voor komen. Arjan stelt een spiegel voor op het gevaarlijke punt en zal een contactpersoon van de gemeente doorgeven aan Karin.

 1. Sluiting door de voorzitter

Voorzitter André sluit de vergadering.


Terug naar overzicht