Verslagen


Ledenvergadering 2020

Verslag ledenvergadering Gelselaars Belang, woensdag 30-6-2020

 1. Opening door de voorzitter, Andre Stoltenberg

Andre heet alle aanwezigen van harte welkom bij deze bijzondere vorm van de jaarvergadering. In verband met de Corona-maatregelen is het niet mogelijk om een fysieke vergadering te organiseren, daarom is gekozen voor een digitale vorm. De statuten verlangen van ons dat we binnen een half jaar na de start van het nieuwe jaar een algemene ledenvergadering organiseren. Om die reden is niet voor uitstel gekozen, maar een digitale vergadering. Bij deze ook van harte welkom aan de wethouder Maikel van der Neut die ook digitaal aanwezig is bij deze vergadering.

 1. Mededelingen

Er zijn geen afmeldingen binnengekomen. Verder zijn er geen mededelingen.

 1. Notulen ledenvergadering 13 maart 2019

Geen opmerkingen en daarmee is het verslag vastgesteld.

 1. Jaarverslag 2019

Geen opmerkingen en daarmee is het verslag vastgesteld.

 1. Financieel jaarverslag 2019

Martijn geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. De aanwezigen hebben digitaal inzicht in de gegevens. Er wordt een toelichting gegeven op de verschillende posten, in- en uitgaven. Per saldo is er sprake van een positief eindbeeld. 

 1. Verslag kascommissie

Biense en Ronald hebben de boeken gecontroleerd. Biense geeft een toelichting op de kascontrole. Hij geeft aan dat er wat aanvullende vragen waren die goed beantwoord zijn. Sander Klein Braskamp vervangt Ronald om samen met Biense Klein Braskamp de kas te controleren komend jaar.  

 1. Bestuursverkiezing

Andre doet een oproep voor een nieuw bestuurslid per 1 maart 2021. Mensen die zich kandidaat willen stellen kunnen hiervoor een van de bestuursleden benaderen.

 1. Informatie over stand van zaken en actualiteiten
 1. Woonvisie Gelster besteet inclusief locaties:  Bas te Velthuis geeft een toelichting over het proces over de woonvisie. Bas en Biense trekken dit project vanuit Gelselaar en worden ondersteund door Niels Verboom van de gemeente. Er zijn enquêtes ingevuld door mensen in Gelselaar waarin zij hun woonwensen konden aangeven. De uitkomsten van de enquête zijn gedeeld met de gemeente en Prowonen. Er zijn nu 14 huurwoningen in Gelselaar. Met Prowonen is de afspraak dat inwoners van Gelselaar voorrang krijgen bij de toewijzing.

Er zijn drie concrete bouwplannen in Gelselaar:

 • De Heuver: er komen 2 woningen op de plaats van de huidige gebouwen. Op het naastgelegen weiland kunnen 3 kavels worden gerealiseerd. Gelselaars Belang is hierover in gesprek met de gemeente om deze kavels met voorrang toe te delen aan inwoners.
 • Mensink: er is een plan voor het oprichten van 10 woningen. Hiervoor moet nog bestemmingsplanprocedure doorlopen worden. Eerst moet Mensink overeenstemming met de gemeente over hoe het plan er uit ziet. Nadere informatie daarover volgt in de loop van dit jaar.
 • Van Bevervoordestraat 17: Doeleman/ De Weerd. Het pand is gekocht door een ontwikkelaar. GB heeft een gesprek gehad met de eigenaar over de plannen. De gemeente moet deze plannen nog beoordelen. Dit heeft ook onze volledige aandacht.

Er wordt ook nog een woning particulier verhuurd. Gelselaars Belang zoekt de verbinding tussen deze nieuwe initiatieven en woningzoekenden.

Wethouder Van der Neut geeft een toelichting over het proces dat loopt op het gebied van wonen. Hij benadrukt het belang om zorgvuldig, maar ook snel de procedures te doorlopen om zo doorstroming te realiseren. Nadrukkelijk moeten we voorkomen, zo geeft hij aan, dat er te lang geen ontwikkelingen mogelijk zijn in Gelselaar.

 1. Herinrichting dorp

Arjan geeft een toelichting op het doorlopen proces van de herinrichting van het dorp. Tot de zomervakantie liep het proces volgens planning. Na de zomervakantie zijn er meerdere problemen geweest waardoor de oplevering later is dan oorspronkelijk de bedoeling was. Bij een eerste verkenning van de oplevering bleek dat er veel problemen zijn, zoals bijvoorbeeld de kapotte straatbanden.

Nadrukkelijk wordt gemeld dat de auto’s niet geparkeerd moeten worden op de stoep, maar in de goot. Dit omdat anders de stoep verzakt en dit valt niet onder de garantie van de aannemer.

We zijn bijzonder tevreden met de uitstraling: het ziet er beter uit en het water wordt beter afgevoerd. Er is nog wel de wens om ook de Van Bevervoordestraat eenzelfde uitstraling te geven. De wethouder kan zich deze vraag goed voorstellen, maar kan hierover geen uitspraken doen.

 1. Groen onderhoud

Er zijn veel plekken in Gelselaar die nog niet de gewenste uitstraling hebben. Hierover zijn afspraken gemaakt met de gemeente. De plekken worden in het najaar aangeplant door de gemeente en het onderhoud kan daarna door bijvoorbeeld de buurten gedaan worden. We zijn nu bezig om de exacte voorwaarden te bepalen en wie belangstelling hebben om het onderhoud uit te voeren. Dit najaar komt GB met een voorstel. 

 1. Kruising Bollertweg

Deze kruising Bollertweg is een plek waar de laatste tijd ongelukken zijn geweest en deze plek is onderwerp van gesprek met de gemeente. De politie is hier ook bij betrokken. We willen dit najaar met een groep in gesprek om te kijken welke oplossingen mogelijk zijn om het risico op ongevallen te verkleinen.

 1. Duurzaamheid

We hebben een groep enthousiaste dorpsgenoten een groep opgericht die zich bezig houden met duurzaamheid. Als eerste is het project gestart om collectief te isoleren. Dit is inmiddels gebeurd bij 11 woningen. Dit jaar gaan het project verder om te bekijken of het mogelijk is om gezamenlijk zonnepanelen aan te kopen en aan te leggen. Hiervoor wordt een informatiebijeenkomst gerealiseerd. Door de Corona-maatregelen was dit tot op heden niet mogelijk.

9. Rondvraag

Er zijn een aantal vragen gesteld:

Antennemast : Dit punt krijgt elke vergadering aandacht. De wethouder geeft een toelichting op 4G en 5G. De profiders hebben nu meer focus op de stedelijke gebieden ipv de plattelandsregio’s. Binnen de P10 (20 grootste plattelandsgemeenten) is hiervoor ook aandacht gevraagd. Door de ontwikkeling van 5G zou er een betere dekking kunnen komen ook voor telefonie. In de overleggen is een verplichting opgenomen voor een betere dekking. De wethouder wijst de profiders op deze verplichtingen, maar is gematigd in zijn reactie over eventuele verbetering. 

Kolenloodsen aan de Pierinkdijk: er is een initiatiefnemer die bekijkt wat er mogelijk is. Gelselaars Belang volgt deze ontwikkeling

De haag bij de oude bakker : de haag is recent geschoren waardoor er meer zicht is en mogelijke ongelukken voorkomen kunnen worden.

Bomen aan de Geesterseweg: beantwoording volgt later.

Hondenpoep: het blijft een punt vna ergernis in en rondom het dorp. Er gaat veel goed, maar helaas zijn er toch enkelen die niet opruimen. Het is niet toegestaan om over het Klompenpad te wandelen met een hond. De oproep wordt gedaan om deze regels op te volgen om te voorkomen dat landeigenaren zich genoodzaakt voelen om het pad af te sluiten. Hondenpoep kan ernstige problemen veroorzaken bij koeien (oa. sterfte van ongeboren kalveren).

Sluiting

De aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en de vergadering wordt gesloten.


Terug naar overzicht