Verslagen


Ledenvergadering 2019

logo%20klein Verslag ledenvergadering Gelselaars Belang, woensdag 13 maart 2019

  1. Opening door de voorzitter, Andre Stoltenberg

Verhindering: Gerard Hilhorst, Aard van Wijngaarden zijn afwezig met kennisgeving.

  1. Mededelingen

Afgelopen jaar is Eduard Meutstege als actieve vrijwilliger ons ontvallen.

Magdalena: AED is verouderd, deze wordt zaterdagmiddag vervangen. De trainingen worden aangepast op dit nieuwe apparaat. Deze AED is aangeschaft met een bijdrage van de Fonds 2013.

Vanmiddag is een voorstel binnengekomen vanuit de gemeente over de belijning van de kruising Bollertweg / Geesterseweg. Het wordt uitgevoerd op de wijze waarop het lijkt dat het een drempel is. Er is twijfel of dit een afdoende oplossing is.

  1. Notulen ledenvergadering 7 maart 2018

Geen opmerkingen. Vraag nav. Hoe is het met de zorgwoningen?

  1. Jaarverslag 2018

In het verslag is benoemd over de verkeersregelaars:  Het verzoek is om het handiger te organiseren zodat ook senioren het certificaat kunnen halen. Het landelijk systeem is niet klantvriendelijk en werkt niet optimaal. Vorig jaar en dit jaar zijn avonden georganiseerd om gezamenlijk  de toets te maken. GB bekijkt samen met de gemeente of er een makkelijker systeem is.

  1. Financieel jaarverslag 2018

Het financieel verslag is opgesteld met dank aan Jeroen Koeslag. Alle verschillende potjes zijn positief en in balans t.a.v. inkomsten en kosten. Er wordt gesproken over de werkzaamheden en financiële situatie van de werkgroep begraafplaats.  De vraag wordt gevraagd of de inkomsten – uitgaven  van aparte potjes toegelicht kunnen worden.

  1. Verslag kascommissie 

Kascontrole: Bert en Aart hebben de boeken gecontroleerd, en de toelichting was afdoende. Op enkele schoonheidsfoutjes na is het akkoord. Bert is aftredend, Ronald Reurink neemt dit over.

  1. Bestuursverkiezing

Bas Bokhorst heeft Carolien vervangen en treedt hierbij aan als nieuw bestuurslid.
Rixt van Albeslo wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid in de plaats van Magdalena.

  1. Informatie over stand van zaken en actualiteiten

De woonvisie is een lopend project.  Bas te Veldhuis is projectleider voor deze visie namens Gelselaar. Biense Klein Braskamp neemt zitting in de werkgroep. De eerste resultaten van het onderzoek zijn beschikbaar gekomen vandaag. De documenten worden gedeeld op de website.

De vraag wordt gesteld op welke wijze deze woonvisie geïnterpreteerd moet worden, zolang de gemeente nog uitgaat van een krimpgemeente. De visie helpt bij de discussie om goed zicht te krijgen op de mogelijkheden voor woningbouw. Er is iemand die zich aangemeld had als commissielid bij het project en hier is geen vervolg aan gegeven. De ontwikkelkaders zijn nu vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Dit is de start voor de verschillende groepen die bezig gaan met de praktische vertaling in projecten. De suggestie wordt gedaan om dit eerder te communiceren met de verschillende mensen die zich aangemeld hadden bij de avond van de woonvisie. Het toegezegde verslag wordt gemist.

Doeleman:  het pand is particulier bezit en dit maakt het lastig om directe actie te verlangen. De gemeente is veelvuldig in gesprek met de eigenaresse om te komen tot een oplossing. De gemeente zou financieel voor een oplossing kunnen zorgen. Deze oplossing is aanwezig in de vorm van de toevoeging van 3 woningen (in totaal 4 woningen). Tot op heden heeft dit niet geleid tot een oplossing voor de eigenaresse. De burgemeester is actief op het gebied van veiligheid t.a.v. het pand. De gemeente is gebonden aan regels bij financiële ondersteuning van particulieren. Er zijn beperkte mogelijkheden door subsidiëring van monumenten. 

De Heuver: Een projectontwikkelaar heeft overeenstemming met de gemeente voor 2 woningen. De gemeente geeft aan dat het vooral een financiële keuze is geweest om voor dit programma te gaan ipv goedkopere starterswoningen. Dit wordt als groot gemis beschouwd.

Mensink: de samenwerking is gezocht met diverse zorgverleners. Het is gebleken dat dit een moeilijk project blijkt te zijn om tot uitvoer te brengen. GB is hierover in continu gesprek met Mensink en gemeente. De ontwikkeling is van belang om doorstroming te krijgen in de woningmarkt in Gelselaar.

Antennemast: er is een brief uitgegaan aan alle inwoners om inzicht te krijgen in de wijze waarop de mobiele bereikbaarheid is veranderd. De mast aan de Noordijkerveldweg is voorzien van apparatuur om de situatie te verbeteren. Deze inventarisatie is nodig om de volgende stap te kunnen zetten richting de provider. In ’t Veld is er wel een verbetering merkbaar. Kan de gemeente iets betekenen om de dekking te verbeteren? De gemeente is steeds in gesprek om te komen tot een oplossing en doet daarbij een bijdrage (grond om niet) om de situatie te verbeteren. Hierbij zijn de klachten nodig om het beeld te bevestigen. Het idee wordt geopperd om een combinatie te maken met de krentenbollenactie.

Asbesttrein: Op een aantal locaties wordt het asbest gesaneerd.

Nieuwe website: hoe wordt deze ervaren? Deze site is positief ontvangen en de waardering wordt uitgesproken voor de beheerders van de site.

9. Rondvraag

Ganzepleintje bij school de uitstraling sluit niet aan bij het gewenste beeld. Het punt wordt besproken bij de gemeente.

De verkeerswerkgroep : er is een inloopavond gehouden  en er is veelvuldig gesproken met de gemeente. Inmiddels is de aannemer bekend voor de uitvoering van de herinrichting Diepenheimseweg; Lansink uit Saasveld. Deze zal een informatie avond organiseren. Het organiseren van de busdienst is het belangrijkste probleem.

Sluiting

De aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en de vergadering wordt gesloten. Er volgt een informeel vervolg met het voorstellen van de BOA’s en Politie met het thema veiligheid in en om het huis.


Terug naar overzicht