Verslagen


Ledenvergadering 2018

Verslag ledenvergadering Gelselaars Belang, Dinsdag 07 Maart 2018

 1. Opening
  Andre heet alle aanwezigen van harte welkom bij de jaarlijkse ledenvergadering. De volgende mensen hebben zich afgemeld: Jelle kleine Braskamp, Alex en Anita Riethorst, Erika Wannink, Yvonne Ruiterkamp en Janine Koetsier.

   
 2. Mededelingen
  De telefoonmast wordt anders dan bij de informatieavond in eerste instantie niet geplaatst bij de begraafplaats. T mobile heeft nog een mast in bezit in het noordijkerveld, ze willen deze mast herstellen en daarna bekijken of deze voldoende bereik geeft in Gelselaar. Mocht dit niet het geval zijn dan komt de optie bij de begraafplaats weer in beeld.
 3. Notulen ledenvergadering 2017
  Er wordt gevraagd of de verblijfplaats van de steenmarters bekend is na de schouw met een expert, hierop wordt geantwoord dat er meerdere vervallen panden/schuren in Gelselaar staan waar ze kunnen zitten.
 4. Jaarverslag 2017
  Er zijn geen opmerkingen op het jaarverslag.
 5. Financieel jaarverslag 2017
  Er komt een vraag over het financiële resultaat van het paasvuur, in 2017 is deze winstgevend geweest.
 6. Verslag kascommissie
  Eduard en Bert klein Braskamp hebben akkoord gegeven op het financieel verslag.
  Er komt een vraag of de checklist voor de kascommissie op de website geplaatst kan worden zodat andere verenigingen hier ook gebruik van kunnen maken.
  Eduard is aftredend als lid van de kascommissie, hiervoor in de plaats stelt Aard van Wijngaarden zich beschikbaar. Hij zal samen met Bert klein Braskamp zitting nemen in de kascommissie van 2018.
 7. Wijziging lidmaatschap
  Gelselaars belang stelt voor het lidmaatschap voor mensen die alleen het Ganzepraötje ontvangen en geen lid zijn van Gelselaars belang te veranderen in € 10,-. Alle aanwezigen zijn akkoord met dit voorstel.
  Voor het jaar 2018 zal iedereen die het Ganzepraötje ontvangt € 10,- lidmaatschap betalen.
 8. Bestuurlijke taken binnen verenigingen
  Wegens het moeilijk vinden van bestuursleden wordt gevraagd of het noodzakelijk is dat bestuursleden zitting nemen in alle commissies. Er wordt geopperd dat er een contactmoment komt voor alle commissies samen met het Gelselaar belang. De meningen zijn verdeeld over het wijzigen van het aantal bestuursleden. Dit heeft voor en nadelen, het is wel belangrijk de commissies gemotiveerd te houden.
 9. Informatie over stand van zaken en actualiteiten
  Klompenpad: loopt goed. 4 onderhoudsmomenten per jaar
  Glasvezel: de afronding is nabij
  Herinrichting voormalig schoolplein Diepenheimseweg: de schetstekening ligt bij de gemeente voor eventuele aanpassingen. Wanneer het definitieve plan klaar is zal deze ter inzage komen te liggen. Erna Koeslag geeft aan dat zij graag ingelicht had willen worden over de planvorming, er is door Gelselaars belang bewust gekozen om alleen de direct aanwonenden uit te nodigen.
  Herinrichting Diepenheimseweg: Guido Bogert geeft een korte uitleg over de stand van zaken. Er ligt een mooi plan, de wens is om dit ter inzage te leggen voor geïnteresseerden. De planning is dat er na de zomer gestart gaat worden.
  Herinrichting schoolplein: er is veel goed werk geleverd door de werkgroep, er ligt een heel mooi plan. Er wordt 17 maart gestart met de werkzaamheden.
  Doeleman: de financiering loopt vast, er is door de gemeente uitstel gegeven tot 1 april.
  De Heuver: de gemeente is nog in gesprek met een potentiële koper, naar verwachting wordt dit binnenkort verkocht.
  Duurzaamheid: er wordt gekeken naar mogelijkheden voor duurzaamheid binnen Gelselaar. Initiatieven hiervoor zijn welkom.
 10. Rondvraag
  -Eduard vraagt of bekend is wat er voor mensen er in de zorgwoningen gaan komen. Wat is de indicatie om hier voor in aanmerking te komen. Het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk welke mensen hiervoor in aanmerking komen, Gelselaars belang gaat nog in gesprek met de zorg aanbieder.
  - Aard van Wijngaarden geeft aan dat hij het jammer vindt dat hij geen reactie heeft gehad op zijn aanmelding als lid. Vanwege de overdracht van de ledenadministratie is dit waarschijnlijk mis gegaan.
  -Mevr Wentink geeft aan dat ze had verwacht dat er iemand van GB aan de deur komt om de gegevens op te nemen voor het lidmaatschap. Magdalena geeft aan enkele malen aan de deur te zijn geweest maar helaas niemand aantrof.
  -Wim Kossink vindt het een slechte zaak dat de jongerenavond 1 dag voor aanvang nog wordt geannuleerd. Vanwege personele problemen kon dit niet worden opgevangen door overige bestuursleden.
  - Erna Koeslag vraagt of wij ook bezig zijn met de wachtruimte voor vliegveld lelystad, deze raakt Gelselaar bijna. Hier zijn wij nog niet actief mee bezig, maar wij houden dit in de gaten.
  -Wim Hondelink vraagt of GB weer een rondje wil maken met de gemeente voor het onderhoud van de wegen en bermen, ook in het buitengebied. Gelselaars belang geeft aan dit te doen, maar dat het effectiever is dat mensen dit zelf melden via de website van de gemeente.
 11. Sluiting

De vergadering wordt gesloten en iedereen wordt bedankt voor de aanwezigheid. Na de pauze zal Marleen Kosterink een presentatie geven over besturen.


Terug naar overzicht