Verslagen


Jaarverslag 2021

Ledenvergadering  

Deze werd gehouden op 24 maart 2021 om 20.00 uur. Net als in 2020 ook nu weer een digitale vergadering in verband met de coronamaatregelen. De notulen van deze ledenvergadering zijn te lezen op de site van Gelselaar: www.gelselaar.nl.

Informatie aan inwoners

De informatie richting inwoners over Gelselaarse activiteiten werd in 2021 weer verzorgd door de redacties van ‘t Gaanze Praötje, Facebook en de site www.gelselaar.nl. Door invloed van Corona zijn er helaas minder sociale activiteiten geweest dan gebruikelijk. Hierdoor is er minder input geweest op deze mediakanalen.

Vergaderingen bestuur Gelselaars Belang

Net als afgelopen jaren is het bestuur van Gelselaars Belang elke eerste dinsdag van de maand bijeen geweest voor het houden van de reguliere bestuursvergadering. Bij deze vergadering is de dorpscontactfunctionaris van de gemeente ook aanwezig. Hierdoor is er sprake van korte lijntjes met de gemeente. Ook dit jaar is gebleken dat dit samenwerken makkelijker maakt en dat dit ook online prima werkt.

Projecten

Gelselaars Belang bestuursleden waren vertegenwoordigd in bijeenkomsten met de kleine kernen Berkelland, DKK Gelderland, duurzame energie, de kerkenpaden onderhoudsclub en herinrichting dorp. Ook de projecten Doeleman, plan Mensink en de Heuver worden op de voet gevolgd door het bestuur. Los van het feit dat wij hier soms weinig inspraak in hebben, proberen wij wel het belang van deze projecten te benadrukken bij de betreffende partijen.

Woonvisie Gelster Besteet

De woonvisie Gelster Besteet heeft na een lang proces geleid tot een conceptvisie, op basis waarvan uitvoering gegeven kan worden aan projecten. Nadrukkelijk geldt dat er ruimte in Gelselaar moet komen voor toevoeging van woningen zowel koop als (goedkope) huur. Doorstroming is belangrijk maar stagneert al geruime tijd doordat woningen die vrij komen een hoge prijs hebben. Met de concrete nieuwbouwplannen voor Plan Mensink wordt er voor een deel aan de woonwensen voldaan.

Herinrichting dorp

In 2019 is gestart met de uitvoer van de plannen om te komen tot een meer uniforme en vooral passende dorpsinrichting. Lansink Bouw is als uitvoerder bezig geweest in een groot aantal straten in het dorp. Er heeft veel overleg plaatsgevonden om de uitvoering soepel te laten verlopen en de overlast tot een minimum te beperken. Mede door het goede overleg en het meedenken van omwonenden is het proces goed verlopen. Oorspronkelijk was de planning om de uitvoering gereed te hebben eind 2019 echter is dit vertraagd door een aantal omstandigheden. In 2020 is de uitvoering verder opgepakt en worden 1 jaar na oplevering de laatste herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Antennemast

De mobiele bereikbaarheid staat al jaren op de agenda van Gelselaars Belang als punt om te verbeteren. In het voor jaar van 2020 heeft Vodafone een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een 40 meter hoge mast naast de begraafplaats. Deze aanvraag is na bezwaar van omwonenden en vanwege het niet volgen van de juiste procedure weer ingetrokken. Begin 2022 zal Vodafone een informatieavond houden, samen met de gemeente waarin ook alternatieve locaties aangedragen kunnen worden.

Duurzaamheid

Er is een werkgroep gevormd met mensen die zich inzetten op het gebied van duurzaamheid. In het najaar van 2021 is een informatieavond georganiseerd voor geïnteresseerden in zonnepanelen.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bedraagt € 10,00 per jaar, ieder lid ontvangt 4 maal per jaar ‘t Gaanze Praötje. Hierin staan de activiteiten van de plaatselijke verenigingen vermeld. Dit krantje wordt door Gelselaars Belang gefinancierd en door een onafhankelijke redactie samengesteld.

Jouw mening telt

Gelselaars Belang probeert zoveel mogelijk de stem en mening van haar inwoners te vertegenwoordigen, daarom horen wij graag wat je belangrijk vindt. Voor welke doelen moet Gelselaars Belang zich volgens jou inzetten? Of wat zijn zaken van algemeen belang waarbij Gelselaars Belang kan ondersteunen? Voor vragen en suggesties kun je contact opnemen met één van de bestuursleden of een mail sturen naar gelselaarsbelang@gelselaar.nl.

 


Terug naar overzicht