Verslagen


Jaarverslag 2020

Ledenvergadering

Deze werd gehouden op 30 juni 2020 om 20.00 uur. Deze keer een digitale vergadering in verband met de coronamaatregelen. De notulen van deze ledenvergadering zijn te lezen op de site van Gelselaar: www.gelselaar.nl.

Informatie aan inwoners

De informatie richting inwoners over Gelselaarse activiteiten werd in 2020 ook weer verzorgd door de redacties van het Gaanze Praötje, Facebook en de site www.gelselaar.nl. Door invloed van Corona zijn er helaas minder sociale activiteiten geweest dan gebruikelijk. Hierdoor is er minder input geweest op deze mediakanalen.

Vergaderingen bestuur Gelselaars Belang

Net als afgelopen jaren is het bestuur van Gelselaars Belang elke eerste dinsdag van de maand bijeen geweest voor het houden van de reguliere bestuursvergadering. Bij deze vergadering is de dorpscontactfunctionaris van de gemeente ook aanwezig. Hierdoor is er sprake van korte lijntjes met de gemeente. Ook dit jaar is gebleken dat dit samenwerken makkelijker maakt en dat dit ook online prima werkt. Daarnaast is er een ad-hoc overleg geweest met de werkgroepen en commissies die onder Gelselaars Belang vallen zoals: seniorencommissie, Dorpsböke, paasvuurcommissie, WBG (Werkgroep Begraafplaats Gelselaar), stichting Dorpshoes Gelster, Gaanze Praötje, schoolpleincommissie, sinterklaascommissie, AED-werkgroep, oude schoolplein werkgroep, beheer website, fiets- en wandelpaden werkgroep en de dorpscontactfunctionaris.

Projecten

Gelselaars Belang bestuursleden waren vertegenwoordigd in bijeenkomsten met de kleine kernen Berkelland, DKK Gelderland, duurzame energie, de kerkenpaden onderhoudsclub en herinrichting dorp. Ook de projecten Doeleman, plan Mensink en de Heuver worden op de voet gevolgd door het bestuur. Los van het feit dat wij hier weinig inspraak in hebben, proberen wij wel het belang van deze projecten te benadrukken bij de betreffende partijen.

Woonvisie Gelster Besteet

De woonvisie Gelster Besteet heeft na een lang proces geleid tot een conceptvisie, op basis waarvan uitvoering gegeven kan worden aan projecten. Nadrukkelijk geldt dat er ruimte in Gelselaar moet komen voor toevoeging van woningen zowel koop als (goedkope) huur. Doorstroming is belangrijk maar stagneert al geruime tijd doordat woningen die vrij komen een hoge prijs hebben. Toevoeging van geschikte woningen voor o.a. starters en senioren is gewenst.

Herinrichting dorp

In 2019 is gestart met de uitvoer van de plannen om te komen tot een meer uniforme en vooral passende dorpsinrichting. Lansink Bouw is als uitvoerder bezig geweest in een groot aantal straten in het dorp. Er heeft veel overleg plaatsgevonden om de uitvoering soepel te laten verlopen en de overlast tot een minimum te beperken. Mede door het goede overleg en het meedenken van omwonenden is het proces goed verlopen. Oorspronkelijk was de planning om de uitvoering gereed te hebben eind 2019 echter is dit vertraagd door een aantal omstandigheden. In 2020 is de uitvoering verder opgepakt en worden 1 jaar na oplevering de laatste herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Antennemast

De mobiele bereikbaarheid staat al jaren op de agenda van Gelselaars Belang als punt om te verbeteren. Vanuit de gemeente zijn gesprekken geweest met providers om te komen tot de ontwikkeling van een mast om de mobile bereikbaarheid te verbeteren. Helaas heeft dit nog niet tot een oplossing geleid.

Duurzaamheid

Er is een werkgroep gevormd met mensen die zich willen inzetten op het gebied van duurzaamheid. Er is een informatieavond georganiseerd. Gekeken is of er mogelijkheden zijn om gezamenlijk projecten aan te pakken die individuele inwoners helpen om hun woning te verduurzamen door bijvoorbeeld isolatie. Samenwerking is er met de gemeente en externe partijen.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bedraagt € 10,00 per jaar, ieder lid ontvangt 4 maal per jaar het Gaanze Praötje. Hierin staan de activiteiten van de plaatselijke verenigingen vermeld. Dit krantje wordt door Gelselaars Belang gefinancierd en door een onafhankelijke redactie samengesteld.

Uw mening telt

Gelselaars Belang probeert zoveel mogelijk de stem en mening van haar inwoners te vertegenwoordigen, daarom horen wij graag wat u belangrijk vindt. Waarvoor zou volgens u Gelselaars Belang zich in moeten zetten? Of wat zijn zaken van algemeen belang waarbij Gelselaars Belang kan ondersteunen? Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden of een mail sturen naar gelselaarsbelang@gelselaar.nl.


Terug naar overzicht