Verslagen


Jaarverslag 2019

JAARVERSLAG 2019 GELSELAARS BELANG  

Voorzitter

André Stoltenberg

Secretaris

Janine Koetsier

Penningmeester

Algemeen adjunct

Martijn Reurink

Martijn Reurink

Leden

Rixt van Albeslo

 

Arjan Zieverink

 

Bas te Velthuis

Bas Bokhorst


Ledenvergadering 
Deze werd gehouden op 13 maart 2019 om 20.00 uur. De notulen van deze ledenvergadering zijn te lezen op de site van Gelselaar: www.gelselaar.nl.

Informatie aan inwoners
De informatie richting inwoners over Gelselaarse activiteiten werd in 2019 ook weer verzorgd door de redacties van het Gaanze praötje, facebook en de site www.gelselaar.nl.

Vergaderingen bestuur Gelselaars Belang
Net als afgelopen jaren is het bestuur van Gelselaars Belang elke eerste dinsdag van de maand bijeen geweest voor het houden van de reguliere bestuursvergadering. Bij deze vergadering is de dorpscontactfunctionaris van de gemeente ook aanwezig. Hierdoor is er sprake van korte lijntjes met de gemeente. Ook dit jaar is gebleken dat dit samenwerken makkelijker maakt.
Daarnaast is er een overleg geweest met de werkgroepen/ commissies die onder Gelselaars Belang vallen zoals: Seniorencommissie, Dorpsböke, Paasvuurcommissie, WBG (werkgroep begraafplaats Gelselaar), St. Dorpshoes Gelster, Gaanze praötje, Schoolplein commissie, sint commissie, AED-werkgroep, oude schoolplein werkgroep, beheer website, fiets en wandelpaden werkgroep en de dorpscontactfunctionaris.

Projecten
Gelselaars Belang leden waren vertegenwoordigd in bijeenkomsten met de kleine kernen Berkelland, VKK Gelderland, duurzame energie, Herinrichting schoolplein, de kerkenpaden onderhoudsclub, herinrichting Diepenheimseweg. Ook de projecten Doeleman, plan Mensink en de Heuver worden natuurlijk op de voet gevolgd door ons. Los van het feit dat wij hier weinig inspraak in hebben, proberen wij wel het belang van deze projecten kenbaar te maken aan de betreffende partijen.

Woonvisie Gelser besteet

Het proces om te komen tot een woonvisie voor Gelselaar is in 2018 al gestart. Hiervoor zijn bijeenkomsten georganiseerd waarbij inwoners konden meepraten over hoe wonen in de toekomst van Gelselaar er uit komt te zien. Belangrijk onderdeel vormde het opstellen van een actuele woningbehoefte. Mensen konden hun woonwensen kenbaar maken middels een enquête. Uit de enquête is gebleken dat jongeren en ouderen behoefte hebben aan woningen en dat deze woningen nu niet beschikbaar zijn.

Samen met de gemeente wordt bekeken op welke wijze vormgegeven kan worden aan uitvoering van de woonwensen. Dit kan door bouwen voor de betreffende doelgroepen zijn, of juist andere woningen waardoor doorstroming mogelijk is. Hiervoor zijn een aantal projecten in ontwikkeling. Kunnen blijven wonen is Gelselaar is essentieel voor de leefbaarheid en toekomstbestendigheid. Gelselaars Belang zet zich hier volop voor in.

 

Herinrichting Diepenheimseweg
In 2019 is gestart met de uitvoer van de plannen om te komen tot een meer uniforme en vooral passende dorpsinrichting. Lansink Bouw is als uitvoerder bezig geweest in een groot aantal straten in het dorp. Er heeft veel overleg plaatsgevonden om de uitvoering soepel te laten verlopen en de overlast tot een minimum te beperken. Mede door het goede overleg en het meedenken van omwonenden is het proces goed verlopen. Oorspronkelijk was de planning om de uitvoering gereed te hebben eind 2019 echter is dit vertraagd door een aantal omstandigheden.

Antennemast
De mobiele bereikbaarheid staat al jaren op de agenda van Gelselaars belang als punt om te verbeteren. Het afgelopen jaar zijn contacten geweest met de gemeente en Vodafoon. Dit heeft geleid tot een locatiestudie voor het plaatsen van een extra mast. Na de inventarisatie heeft Vodafoon om de mast in het Noordijkerveld op te waarderen en vooralsnog af te zien van het plaatsen van een extra mast. Inwoners van Gelselaar konden hun klachten over het bereik indienen bij de gemeente en dit is ook veelvuldig gebeurd. Op bestuurlijk niveau zijn hierover gesprekken geweest. Maar die hebben niet geleid tot een ander standpunt bij Vodafoon.

Doeleman, de Heuver, Mensink
Het gaat hier om projecten waar al geruime tijd met de gemeente over gesproken wordt. Aangezien het hier om particuliere ontwikkelingen gaat, is Gelselaars Belang een volgende in haar rol. Er zijn veelvuldig gesprekken geweest met het college van burgemeester en wethouders over de stand van zaken van de projecten. Er is grote zorg over het pand van Doeleman ten aanzien van overlast van ongedierte, instortingsgevaar en de verpauperde indruk. De gemeente is langdurig in onderhandeling geweest met de potentiele ontwikkelaar van het pand. Er is inzet om het pand en de eventuele nieuwbouw ook beschikbaar te hebben voor de Gelselaarse bevolking.

 

Duurzaamheid
Er is een werkgroep gevormd met mensen die zich willen inzetten op het gebied van duurzaamheid. Er is een informatieavond georganiseerd. Gekeken is of er mogelijkheden zijn om gezamenlijk projecten aan te pakken die individuele inwoners helpen om hun woning te verduurzamen door bijvoorbeeld isolatie. Samenwerking is er met de gemeente en partijen.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap bedraagt € 10,00 per jaar, ieder lid ontvangt 4 maal per jaar het Gaanze Praötje, hierin staan de activiteiten van de plaatselijke verenigingen vermeld. Dit krantje wordt door Gelselaars Belang gefinancierd en door een onafhankelijke redactie samengesteld.

Uw mening telt!
Gelselaars Belang probeert zoveel mogelijk de stem en mening van haar inwoners te vertegenwoordigen, daarom horen wij graag wat u belangrijk vindt. Waar zou naar uw mening Gelselaars Belang zich voor in moeten zetten? Of wat zijn zaken van algemeen belang waarbij Gelselaars Belang kan ondersteunen? Voor vragen en/of suggesties kunt u contact opnemen met één van de bovenstaande bestuursleden, of een mail sturen naar gelselaarsbelang@gelselaar.nl

Bestuur Gelselaars Belang

 


Terug naar overzicht