Algemene ledenvergadering Gelselaars Belang

woensdag 24 maart 2021 (20:00

Locatie: Dorpshoes Gelster

      Secretariaat: http://www.gelselaar.nl/media/logos/verenigingen/gelselaar_gelselaars_belang.jpg

      Pierinkdijk 9
      7275 AJ  Gelselaar
      Tel. 06-44096028
      e-mail:   gelselaarsbelang@gelselaar.nl
      internet:  www.gelselaar.nl

        

Het bestuur van Gelselaars Belang nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die gehouden zal worden op 24 maart 2021 om 20.00 uur. Afhankelijk van de situatie rondom Corona houden we de vergadering in het Dorpshoes of digitaal. U wordt hierover geïnformeerd via de website.

Namens het bestuur van Gelselaars Belang, 

Janine Koetsier, secretaris

 

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen.
 3. Notulen ledenvergadering 30 juni 2020 (zie www.Gelselaar.nl).
 4. Jaarverslag 2020 secretaris (zie www.Gelselaar.nl).
 5. Financieel Jaarverslag 2020 penningmeester.
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
 7. Bestuursverkiezing.
  Dit jaar is Janine Koetsier aftredend en niet herkiesbaar.
  Het bestuur stelt u in de gelegenheid te reageren op deze vacature.
 8. Informatie over stand van zaken en actualiteiten
  1. Woonvisie Gelster besteet, locaties: de Heuver, Doelemans, Mensink
  2. Herinrichting dorp
  3. Groen onderhoud
  4. Kruising Bollertweg
  5. Ontwikkelingen ten aanzien van leefbaarheid (zoals demografische ontwikkelingen en gebouwen)
  6. Overige punten: zoals mobiele bereikbaarheid, kerstactiviteiten etc.
 9. Rondvraag: kan per mail tot uiterlijk 15 min voor de vergadering worden aangemeld op janine.koetsier@gmail.com.
 10. Sluiting

 


« Terug