Notulen LedenvergaderingNOTULEN OVG LEDENVERGADERING 20 MAART 2018


Aanwezig bestuur: Bert Hondorp, Loes Spekschoor, Beja Leunk, Marco Zieverink, Albert ten Have, Raymond Koetsier, Arend Otten, Erna Wanink, Sander Spiegelenberg, Erika Wannink, en Arnold Draaier
Afwezig bestuur: Wim Nummerdor, Alex Riethorst
Aanwezig: W. Hondelink, J. Dorland, G. Voortman, R. Pasop, T. Hoogstrate, A. Hoogstrate, C. Arfman, G. Arfman, T. Hondorp, B. te Velthuis, J. Buist, M. Reurink, B. Bokhorst, E. Meutstege, M. Groenhout, C. Brinkhuis, A. van Wijngaarden, G. Leuverink, G. Klein Braskamp, S. Klein Braskamp, W. Kossink, W. Wanink.
 

 1. Opening.
  Sander opent de vergadering.
   
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
  Geen Mededelingen en ingekomen stukken.
   
 3. Notulen vorige ledenvergadering.
  Sander leest het verslag van de vorige vergadering voor. Het verzoek is om het verslag ook te publiceren in het Ganzen proatje en of op Gelselaar.nl.
   
 4. Jaarverslag secretaris.
  Sander leest het verslag hardop voor. Bert geeft als aanvulling dat ook de Keizer en Keizerin werden rondgereden door het dorp.
   
 5. Jaarverslag penningmeester.
  Loes geeft aan blij te zijn dat we in de plus zijn geëindigd. Vogelschieten was opvallend goedkoper dan voorgaande jaren. Loes geeft aan dat de kosten ook de komende jaren zullen blijven stijgen o.a. door de nieuwe tentleverancier en de kosten voor licht en geluid. Verslag is goedgekeurd.
   
 6. Verslag kascommissie (Jan Buist en Sander Klein Braskamp) en benoeming nieuw kascommissielid i.p.v. Jan Buist. C. Arfman wordt toegevoegd voor de komende twee jaren 2019 – 2020. Jan doet verslag en bedankt Loes voor de prettige ontvangst en nette administratie. Kas is goedgekeurd. Advies van de commissie is de inkomende munten per avond beter in kaart te brengen voor o.a. een nauwkeuriger beeld en om te gebruiken als stuurinformatie.
   
 7. Aftredend Erna Wanink, Arend Otten en Bert Hondorp.
  Sander vangt aan met het toespreken van eenieder en bedankt hen nadrukkelijk voor de bewezen diensten en meer dan bijzondere inzet voor de OVG als bestuurslid in de afgelopen jaren.
   
 8. Pauze
  We doen een drankje van de OVG
   
 9. Koningsdag 2018.
  Presentatie programma door Beja. Ronddelen van het boekje verloopt soepel en er zijn verder geen vragen.
   
 10. Zomerfeest 2018
  Presentatie programma en uitleg spelletjes door Marco. Er waren slechts aanvullende vragen betreffende het verrassingsspel. Marco heeft een en ander aan tips genoteerd voor wat betreft de spelletjes. Ook is het thema bekend gemaakt “Vogel d’r af”.
   
 11. Ideeën buurten
  Wim Hondelink geeft aan dat het voor zijn buurt moeilijk wordt om weer een ploeg bij elkaar te krijgen voor de playback avond. De vraag is of ook oud buurtgenoten mogen worden betrokken bij het optreden van hun oude buurt. Er worden nog een aantal ideeën geopperd zoals:
  Open inschrijving voor de playback
  Mogelijk nieuwe indeling van de buurten
  Het mogen aantrekken van deelnemers van buiten de buurt.
  Alternatieven voor de avond zoals een quiz oid.
  De OVG zet het onderwerp nogmaals op de agenda voor de komende vergadering en komt bij de buurten terug wanneer er aanpassingen zijn.
   
 12. Rondvraag
  Gerrit Leuverink vraagt welke tent we dit jaar krijgen. Het wordt een tent van Visser.
  Win Hondelink geeft aan dat de polsbandjes bij de gemeente kosteloos kunnen worden aangevraagd. Loes pakt dit op.
  Trijnie Hoogstrate vraagt of er ook nog toetredende bestuursleden zijn. Sander geeft aan dat we nog op zoek zijn naar aanvulling en dat mogelijke kandidaten kunnen worden bekend gemaakt via het secretariaat.
   
 13. Sluiting
  Sander dankt eenieder voor de komst en sluit de vergadering.