Notulen Ledenvergadering


Secr. Pierinkdijk 9
7275AJ Gelselaar
Tel. 06-53679321
E-mail: oranjevereniging@gelselaar.nl                                                                         Gelselaar, 22-3-2023


Aanwezig: Zie presentielijst
Afwezig mk: Linda Woeltjes, Alex en Anita Riethorst, Karin Burger, Ton van der Peet en Trijnie Hoogstrate
Notulen

 1. Opening door de voorzitter
   
 2. Mededelingen / post en ingekomen stukken
  3 afmeldingen van Linda Woeltjes, Alex en Anita Riethorst en Trijnie Hoogstrate
   
 3. Notulen vorige vergadering 6 april 2022
  - Akkoord
   
 4. Jaarverslag secretaris
  - Akkoord.  Geen vragen over vanuit de zaal.
   
 5. Jaarverslag penningmeester
  - Akkoord, het financieel jaarverslag wordt rondgedeeld. Kosten voor de tent zijn gestegen en extra huur aggregaat. Hierdoor een negatief saldo van ca 10.000 euro.
  Dit had ook te maken doordat er geen ledengeld is geïnd.
   
 6. Verslag kascommissie (Patrick Kolkman en Anton Zieverink) en benoeming nieuw kascommissielid i.p.v. Patrick Kolkman.
  - De commissie heeft de boeken gecontroleerd bij Loes thuis en heeft deze akkoord bevonden. Complimenten aan de penningmeester. Een nieuw lid voor de kascommissie wordt aan de zaal gevraagd en Bas te Veldhuis gaat het in 2024 en 2025 doen.
   
 7. Bestuurswisseling
  - Nieuwe bestuursleden Kees van Beijmerwerdt loopt een jaar mee om te kijken of het wat voor hem is.
  - Aftredende bestuursleden Loes Spekschoor en Alex Riethorst. Het penningmeesterschap wordt overgenomen door Jan Ruesink.
   
 8. Koningsdag 2023
  - Activiteiten. We gaan met koningsdag weer traditionele klootschieten met halve haan en aansluitend de fietstocht.
  - Kosten Klootschieten. Alles wordt duurder zoals ook wel te zien is in het financieel jaarverslag over 2022. De kosten voor het klootschieten worden: inschrijfgeld leden 12,50 euro inclusief koffie, tompouce en een      borrel/fris onderweg en halve haan.
  - Voor de fietstocht is het inschrijfgeld 5 euro pp basisschool kinderen gratis dat is inclusief een hapje onderweg.
   
 9. Zomerfeest 2023
  - Muntprijs, deze zullen we moeten verhogen. Het financieel overzicht 2022 geeft dit ook weer. We gaan naar 2,75 per munt. Hierover komen geen aanvullende vragen.
  - Invulling zomerfeest. Marco deelt de spelletjes uit en geeft een toelichting. We gaan weer ouderwets playbacken 1 nummer of videoclip van te voren doorgeven aan de muziekcommissie. En geen groot decor. We maken van 1 act bekend wie de prijs heeft.
  - Jury, we vragen van elke buurt 1 persoon voor de jury. Opgave via oranjevereniging@gelselaar.nl voor 1 augustus
  - Er komt voor de buurtvertegenwoordigers een extra avond. Hier wordt het thema en een extra opdracht verstrekt. Verder uitwerking hoor je die avond de secretaris zal de buurten hiervoor uitnodigen
   
 10. Ledengeld 2024 deze wordt verhoogd naar 10 euro p/p
   
 11. Rondvraag
   
 12. Jan klein Braskamp, waarom niet leden laten betalen bij feesttent. Dit geeft extra inzet van de OVG en vrijwilligers aan de poort. Wij laten niet leden gewoon betalen we staan er immers toch om de bandjes om te doen.

  Adriaan Hoogstate, hoe is het glutenvrij bakken van patat bevallen. Dit is goed bevallen en wij zullen dit ook in 2024 blijven doen.

  Marie Christine Arfman, idee om bv op de zaterdag middag lootjes te verkopen zodat je extra inkomsten genereerd. Dit zullen we in het bestuur bespreken. Goede suggestie.
   
 13. Sluiting en de OVG doet er een rondje in.